040101 Bezoldigingsvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 15/02/2011
Geldig vanaf: 01/01/2008
Geldig tot: 31/12/2011

HOOFDSTUK I - Inleidende bepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt begrepen onder « werknemer »:

  • de werklieden en werksters;
  • de technische bedienden (m/v);
  • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een bijzondere scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel;
  • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een aanvullende scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 3

§1. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geacht te behoren tot de "grofbranche", het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter.

§2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt geacht te behoren tot de "kleinbranche", het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk.

HOOFDSTUK II - Indeling van de activiteiten

(...) Voor de beroepenclassificatie, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 03.

Artikel 5

Het minimumloon van de diamantkeurder-specialist, is het minimumloon van de diamantkeurder eerste klasse, verhoogd met tien procent.

Artikel 6

Het minimumloon zijnde welke niet voor andere activiteiten, vermeld zijn onder artikel 4 A, B of C, van deze collectieve arbeidsovereenkomst, maar waarvoor de betrokken werkgever ressorteert onder het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel, is minstens het minimumloon dat voor de "kleinbranche" is vastgesteld.

HOOFDSTUK III - Minimumlonen

Artikel 7

De minimumlonen worden vastgesteld op de hierna vermelde percentages van het loon van een werknemer van 18 jaar van de categorie waartoe zij behoren:

15 ans 45%
16 ans 55%
17 ans 65%
18 ans 100%

Commentaar: de rechtvaardiging waarom de lonen van de werknemers, jonger dan 18 jaar, slechts een percentage bedragen van de lonen van de werknemers ouder dan 18 jaar, betreft het feit dat de werknemers jonger dan 18 jaar, in een opleidingsproces zitten waarbij de productiviteit van deze jongere werknemers geleidelijk stijgt. Het is daarom ook billijk dat de verloning in de eerste jaren lager is dan het loon van de werknemers vanaf 18 jaar.

(...) Voor de minimumbezoldigingen, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Artikel 11

In toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1982, gesloten in het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot regeling van de sociale zekerheidsbijdragen in verband met de compenserende rustdagen in de diamantnijverheid en tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor de diamantnijverheid", algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 8 september 1982, worden, voor de aangifte en de betaling van de bijdragen aan de "Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid", de brutolonen aan 110 procent aangegeven.

(...)

HOOFDSTUK V - Bijzondere regelingen inzake de lonen

Afdeling 1 - Werknemers met een verminderde of beperkte arbeidsgeschiktheid

Artikel 13

Wanneer een werkman of werkster wegens gezondheidsredenen in de onmogelijkheid verkeren een volledige dag te werken en wanneer, op advies van de medische adviseur van de betrokken mutualiteit, een gedeeltelijke werkhervatting wordt toegestaan, kan het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel, op verzoek van de belanghebbende, een afwijking toestaan van de bepalingen betref fende het loon per onverdeelbare werkdag.

Het Paritair comité bepaalt de uren van tewerkstelling en de periode van de afwijking welke niet langer mag zijn dan één jaar; deze periode is hernieuwbaar op verzoek van de betrokkene en na advies van de hoger bedoelde medische adviseur, telkens voor maximum één jaar.

Afdeling 2 - Arbeidskrachten met een bijzondere scholingsovereenkomst

Artikel 14

Van de bepalingen inzake loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de bijzondere scholingsovereenkomsten, afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten.

Afdeling 3 - Arbeidskrachten met een aanvullende scholingsovereenkomst

Artikel 15

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de aanvullende scholingsovereenkomsten, gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1989 betreffende de invoering van een stelsel van aanvullende scholingsovereenkomsten in de diamantnijverheid.

Afdeling 4 - Werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn

Artikel 16

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 17

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden voor wat betreft werknemers die deeltijds tewerkgesteld worden in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997 betreffende deeltijdarbeid in de diamantnijverheid en -handel.

Afdeling 5 - Bepaling van de uurlonen

Artikel 18

In geval van afwijking van de in deze C.A.O. vastgestelde bepaling inzake het loon per onverdeelbare dag, wordt het uurloon berekend door het weekloon te delen door 39 uur.

Op jaarbasis zal de gemiddelde arbeidsduur 38 uur per week niet overschrijden.

HOOFDSTUK VI - Overige bepalingen

Artikel 19

De stuklonen voor slijpers zijn op het gewicht van de gesneden diamant gebaseerd.

Artikel 20

Voor elke partij diamant moet het partijbriefje vermelden: het aantal stuks, het gewicht en de tussen de werkgever en werkman of werkster voor de bewerking per stuk overeengekomen prijs.

De partij moet, op verzoek van de werkman of werkster, in h un bijzijn worden gewogen.

HOOFDSTUK VII - Stotbepalingen

(...)

Artikel 22

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

(...)

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
08/11/2007
Registratienr
86239
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
01/01/2012
Neerleggingsdatum
10/12/2007
Registratiedatum
08/01/2008
Onderwerp
arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
24/01/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/07/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
14/10/2008
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/12/2019 30/11/2021 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2018 30/11/2019 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2012 31/12/2017 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2008 31/12/2011 040101 Bezoldigingsvoorwaarden