040101 Bezoldigingsvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 29/03/2018
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 31/12/2017

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel  werd op 12 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel  werd op 12 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende toepassing van de loonnorm op de lonen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO's.

A. Arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt begrepen onder « werknemer »:

 • de werklieden en werksters;
 • de technische bedienden (m/v);
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een bijzondere scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel;
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een aanvullende scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 3

§1. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geacht te behoren tot de "grofbranche", het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter.

§2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt geacht te behoren tot de "kleinbranche", het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk.

HOOFDSTUK II - Indeling van de activiteiten

Artikel 4

De activiteiten zijn als volgt ingedeeld:

 1. grofbranche:
  slijpen, snijden en verstellen van diamant
  diamantkeurder-specialist
  diamantkeurder eerste klasse
 2. zagen van diamant
  tekenen van diamant
  kloven van diamant
 3. kleinbranche:
  slijpen, snijden en verstellen van diamant
  sorteren van diamant
  verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop
  diamantkeurder tweede klasse
  bewerken van gekleurde stenen zaagverstellen.

Artikel 5

Het minimumloon van de diamantkeurderspecialist is het minimumloon van de diamantkeurder eerste klasse, verhoogd met tien procent.

Artikel 6

Het minimumloon voor de andere activiteiten, zijnde welke niet vermeld zijn onder artikel 4 A, B of C, van deze collectieve arbeidsovereenkomst maar waarvoor de betrokken werkgever ressorteert onder het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel, is minstens het minimumloon dat voor de "kleinbranche en het zagen van diamant" is vastgesteld.

HOOFDSTUK III - Minimumlonen

Artikel 7

Voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 4, A, van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de minimumlonen (spilindex 114,97) vanaf 1 januari 2012 als volgt vastgesteld:

weekloon
EUR
dagloon
EUR
443,40 88,68

Artikel 8

Voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 4, B en C, van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de minimumlonen (spilindex 114,97) vanaf 1 januari 2012 als volgt vastgesteld:

weekloon
EUR
dagloon
EUR
417,00 83,40

Artikel 9

In toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1982, gesloten in het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot regeling van de sociale zekerheidsbijdragen in verband met de compenserende rustdagen in de diamantnijverheid en tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor de diamantnijverheid", algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 8 september 1982, worden, voor de aangifte en de betaling van de bijdragen aan de "Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid", de brutolonen aan 110 procent aangegeven.

(...)

HOOFDSTUK V - Bijzondere regelingen inzake de lonen

Afdeling 1 - Werknemers met een verminderde of beperkte arbeidsgeschiktheid

Artikel 11

Wanneer een werkman of werkster wegens gezondheidsredenen in de onmogelijkheid verkeert om een volledige dag te werken en wanneer, op advies van de medische adviseur van het betrokken ziekenfonds, een gedeeltelijke werkhervatting wordt toegestaan, kan het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel, op verzoek van de belanghebbende, een afwijking toestaan van de bepalingen betreffende het loon per onverdeelbare werkdag. Het Paritair comité bepaalt de uren van tewerkstelling en de periode van de afwijking welke niet langer mag zijn dan één jaar; deze periode is hernieuwbaar op verzoek van de betrokkene en na advies van de hoger bedoelde medische adviseur, telkens voor maximum één jaar.

Afdeling 2 - Arbeidskrachten met een bijzondere scholingsovereenkomst

Artikel 12

Van de bepalingen inzake loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de bijzondere scholingsovereenkomsten, afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten.

Afdeling 3 - Arbeidskrachten met een aanvullende scholingsovereenkomst

Artikel 13

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de aanvullende scholingsovereenkomsten, gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1989 betreffende de invoering van een stelsel van aanvullende scholingsovereenkornsten in de diamantnijverheid.

Afdeling 4 - Werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn

Artikel 14

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 15

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden voor wat betreft werknemers die deeltijds tewerkgesteld worden in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997 betreffende deeltijdarbeid in de diamantnijverheid en -handel.

Afdeling 5 - Bepaling van de uurlonen

Artikel 16

In geval van afwijking van de in deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde bepaling inzake het loon per onverdeelbare dag, wordt het uurloon berekend door het weekloon te delen door 39 uur.

Op jaarbasis zal de gemiddelde arbeidsduur 38 uur per week niet overschrijden.

HOOFDSTUK VI - Overige bepalingen

Artikel 17

De stuklonen van de slijpers zijn op het gewicht van de gesneden diamant gebaseerd.

Artikel 18

Voor elke partij diamant moet het partijbriefje vermelden: het aantal stuks, het gewicht en de tussen de werkgever en werkman of werkster voor de bewerking per stuk overeengekomen prijs.

De partij moet, op verzoek van de werkman of werkster, in hun bijzijn worden gewogen.

HOOFDSTUK VII - Slotbepalingen

Artikel 19

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel (reg. nr. 86239), gesloten in het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 juli 2008 (B.S. 14 oktober 2008).

Artikel 20

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door elke ondertekenende partij, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. De opzegging wordt betekend bij aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het diamantnijverheid en -handel en aan elke ondertekenende partij.

B. Loonnorm

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

De effectieve en baremieke lonen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel zullen, vanaf 1 januari 2012, verhoogd worden met 0,3%, onverminderd de aanpassing van de lonen aan de evolutie van de index en de baremieke verhogingen in toepassing van bestaande overeenkomsten.

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door elke ondertekenende partij, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. De opzegging wordt betekend bij aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het diamantnijverheid en -handel en aan elke ondertekenende partij.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/07/2011
Registratienr
105737
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
18/07/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/05/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
08/11/2013
Keywords
LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE

Datum CAO
12/07/2011
Registratienr
105539
Geldig van
12/07/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
18/07/2011
Registratiedatum
05/09/2011
Onderwerp
loonnorm
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/05/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
18/07/2013
Keywords
LONEN

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/12/2019 30/11/2021 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2018 30/11/2019 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2012 31/12/2017 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2008 31/12/2011 040101 Bezoldigingsvoorwaarden