040101 Bezoldigingsvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 24/01/2020
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 30/11/2019

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel  werd op 30 augustus 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt begrepen onder « werknemer »:

 • de werklieden en werksters;
 • de technische bedienden (m/v);
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een bijzondere scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel;
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een aanvullende scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 3

§1. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geacht te behoren tot de "grofbranche", het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter.

§2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt geacht te behoren tot de "kleinbranche", het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk.

HOOFDSTUK II - Indeling van de activiteiten

Artikel 4

De activiteiten zijn als volgt ingedeeld:

 1. grofbranche:
  slijpen, snijden en verstellen van diamant
  diamantkeurder-specialist
  diamantkeurder eerste klasse
 2. zagen van diamant
  tekenen van diamant
  kloven van diamant
 3. kleinbranche:
  slijpen, snijden en verstellen van diamant
  sorteren van diamant
  verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop
  diamantkeurder tweede klasse
  bewerken van gekleurde stenen zaagverstellen.

Artikel 5

Het minimumloon van de diamantkeurderspecialist is het minimumloon van de diamantkeurder eerste klasse, verhoogd met tien procent.

Artikel 6

Het minimumloon voor de andere activiteiten, zijnde welke niet vermeld zijn onder artikel 4 A, B of C, van deze collectieve arbeidsovereenkomst maar waarvoor de betrokken werkgever ressorteert onder het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel, is minstens het minimumloon dat voor de "kleinbranche en het zagen van diamant" is vastgesteld.

HOOFDSTUK III - Minimumlonen

Artikel 7

Met ingang van 1 januari 2018 worden alle baremieke en effectieve brutolonen verhoogd met 5 EUR per week.

Artikel 8

Voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 4, A, van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de minimumlonen (spilindex 105,10) vanaf 1 januari 2018 als volgt vastgesteld:

weekloon
EUR
dagloon
EUR
486,40 97,28

Artikel 9

Voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 4, B en C, van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de minimumlonen (spilindex 105,10) vanaf 1 januari 2018 als volgt vastgesteld:

weekloon
EUR
dagloon
EUR
459,90 91,98

Artikel 10

In toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1982, gesloten in het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot regeling van de sociale zekerheidsbijdragen in verband met de compenserende rustdagen in de diamantnijverheid en tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor de diamantnijverheid", algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 8 september 1982, worden, voor de aangifte en de betaling van de bijdragen aan de "Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid", de brutolonen aan 110 procent aangegeven.

(...)

HOOFDSTUK V - Bijzondere regelingen inzake de lonen

Afdeling 1 - Werknemers met een verminderde of beperkte arbeidsgeschiktheid

Artikel 12

Wanneer een werkman of werkster wegens gezondheidsredenen in de onmogelijkheid verkeert om een volledige dag te werken en wanneer, op advies van de medische adviseur van het betrokken ziekenfonds, een gedeeltelijke werkhervatting wordt toegestaan, kan het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel, op verzoek van de belanghebbende, een afwijking toestaan van de bepalingen betreffende het loon per onverdeelbare werkdag. Het Paritair comité bepaalt de uren van tewerkstelling en de periode van de afwijking welke niet langer mag zijn dan één jaar; deze periode is hernieuwbaar op verzoek van de betrokkene en na advies van de hoger bedoelde medische adviseur, telkens voor maximum één jaar.

Afdeling 2 - Arbeidskrachten met een bijzondere scholingsovereenkomst

Artikel 13

Van de bepalingen inzake loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de bijzondere scholingsovereenkomsten, afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten.

Afdeling 3 - Arbeidskrachten met een aanvullende scholingsovereenkomst

Artikel 14

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de aanvullende scholingsovereenkomsten, gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1989 betreffende de invoering van een stelsel van aanvullende scholingsovereenkornsten in de diamantnijverheid.

Afdeling 4 - Werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn

Artikel 15

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 16

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden voor wat betreft werknemers die deeltijds tewerkgesteld worden in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997 betreffende deeltijdarbeid in de diamantnijverheid en -handel.

Afdeling 5 - Bepaling van de uurlonen

Artikel 17

In geval van afwijking van de in deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde bepaling inzake het loon per onverdeelbare dag, wordt het uurloon berekend door het weekloon te delen door 39 uur.

Op jaarbasis zal de gemiddelde arbeidsduur 38 uur per week niet overschrijden.

HOOFDSTUK VI - Overige bepalingen

Artikel 18

De stuklonen van de slijpers zijn op het gewicht van de gesneden diamant gebaseerd.

Artikel 19

Voor elke partij diamant moet het partijbriefje vermelden: het aantal stuks, het gewicht en de tussen de werkgever en werkman of werkster voor de bewerking per stuk overeengekomen prijs.

De partij moet, op verzoek van de werkman of werkster, in hun bijzijn worden gewogen.

HOOFDSTUK VII - Slotbepalingen

Artikel 20

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel (reg. nr. 105737), gesloten in het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 mei 2013 (BS,8 november 2013).

Artikel 21

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door elke ondertekenende partij, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. De opzegging wordt betekend bij aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het diamantnijverheid en -handel en aan elke ondertekenende partij.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/10/2018
Registratienr
149050
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
30/11/2019
Neerleggingsdatum
30/10/2018
Registratiedatum
22/11/2018
Onderwerp
wijziging van de cao van 30/08/2017 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel - vervanging van artikel 11
BS Bericht van neerlegging
18/12/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/03/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
05/04/2019
Keywords
LONEN

Datum CAO
30/08/2017
Registratienr
142117
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
30/11/2019
Neerleggingsdatum
27/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
27/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
18/05/2018
Keywords
LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, DEELTIJDSE ARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/12/2019 30/11/2021 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2018 30/11/2019 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2012 31/12/2017 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2008 31/12/2011 040101 Bezoldigingsvoorwaarden