040101 Bezoldigingsvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 30/08/2022
Geldig vanaf: 01/12/2021

De loonvoorwaarden (regels, bedragen en premies) worden in het hoofdstuk omschreven.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel  werd op 10 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel (nr. 170503/CO/324).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden.

Voor de evolutie van de minimumbezoldigingen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

1. Inleidende bepalingen en toepassingsgebied

Deze cao is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het PC 324.

Voor de toepassing van deze cao wordt begrepen onder "werknemer":

 • de werklieden en werksters;
 • de technische bedienden (m/v);
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een bijzondere scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het PC 324;
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een aanvullende scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het PC 324.

Voor de toepassing van deze cao wordt geacht te behoren tot de "grofbranche", het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter.

Voor de toepassing van deze cao wordt geacht te behoren tot de "kleinbranche", het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk.

2. Indeling van de activiteiten

De activiteiten zijn als volgt ingedeeld:

 • A. Grofbranche:

  • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
  • diamantkeurder-specialist;
  • diamantkeurder eerste klasse.
 • B:
  • zagen van diamant;
  • tekenen van diamant;
  • kloven van diamant.
 • C. Kleinbranche:
  • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
  • sorteren van diamant;
  • verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop;
  • diamantkeurder tweede klasse;
  • bewerken van gekleurde stenen zaagverstellen.

Het minimumloon van de diamantkeurderspecialist is het minimumloon van de diamantkeurder eerste klasse, verhoogd met 10 %.

Het minimumloon voor de andere activiteiten, zijnde welke niet vermeld zijn onder punt 2 A, B of C (hierboven), maar waarvoor de betrokken werkgever ressorteert onder het PC 324, is minstens het minimumloon dat voor de "kleinbranche en het zagen van diamant" is vastgesteld.

3. Lonen

Met ingang van 1 december 2021 worden de weeklonen omgezet naar uurlonen door het weekloon te delen door 39 afgerond tot 4 cijfers na de komma. De toe te passen uurlonen worden afgerond tot de hogere 1 eurocent.

Met ingang van 1 december 2021 worden alle baremieke en effectieve brutolonen verhoogd met 0,4% tot 4 cijfers na de komma. De toe te passen uurlonen worden afgerond tot de hogere 1 eurocent.

3.1. Categorie A

Voor de activiteiten zoals vermeld in punt 2, A, zijn de minimumlonen (spilindex 111,53) vanaf 1 december 2021 als volgt vastgesteld:

Uurloon 13,43 EUR

 

3.2. Categoriën B en C

Voor de activiteiten zoals vermeld in punt 2, B en C, zijn de minimumlonen (spilindex 111,53) vanaf 1 december 2021 als volgt vastgesteld:

Uurloon 12,75 EUR

 

3.3. Bijdragen

In toepassing van artikel 3 van de cao van 25 maart 1982 (KB 08/09/1982), gesloten in het PC 324, tot regeling van de sociale zekerheidsbijdragen in verband met de compenserende rustdagen in de diamantnijverheid en tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor de diamantnijverheid", worden, voor de aangifte en de betaling van de bijdragen aan de "Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid", de brutolonen aan 110 % aangegeven.

4. Koppeling van de lonen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen

Zie cao.

5. Bijzondere regelingen inzake de lonen

5.1. Arbeidskrachten met een bijzondere scholingsovereenkomst

Van de bepalingen inzake loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de bijzondere scholingsovereenkomsten, afgesloten in toepassing van de cao van 30 juni 1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten.

5.2. Arbeidskrachten met een aanvullende scholingsovereenkomst

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de aanvullende scholingsovereenkomsten, gesloten in toepassing van de cao van 10 juli 1989 betreffende de invoering van een stelsel van aanvullende scholingsovereenkornsten in de diamantnijverheid.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2021
Registratienr
170503
Geldig van
01/12/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/12/2021
Registratiedatum
22/02/2022
Onderwerp
Coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
10/03/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/10/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
15/02/2023
Keywords
LONEN, ECOCHEQUES, FUNCTIECLASSIFICATIE, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, REËLE LONEN, INDEXERINGSBEPALINGEN, LOONSVERHOGINGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, ECOCHEQUES
Tekst aangepast op
23/02/2022

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/12/2019 30/11/2021 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2018 30/11/2019 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2012 31/12/2017 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2008 31/12/2011 040101 Bezoldigingsvoorwaarden