040101 Bezoldigingsvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 14/10/2020
Geldig vanaf: 01/12/2019
Geldig tot: 30/11/2021

De loonvoorwaarden (regels, bedragen en premies) worden in het hoofdstuk omschreven.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel  werd op 18 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel (nr. 156440/CO/324).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden.

Voor de evolutie van de minimumbezoldigingen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

1. Inleidende bepalingen en toepassingsgebied

Deze cao is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het PC 324.

Voor de toepassing van deze cao wordt begrepen onder "werknemer":

 • de werklieden en werksters;
 • de technische bedienden (m/v);
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een bijzondere scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het PC 324;
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een aanvullende scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het PC 324.

Voor de toepassing van deze cao wordt geacht te behoren tot de "grofbranche", het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter.

Voor de toepassing van deze cao wordt geacht te behoren tot de "kleinbranche", het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk.

2. Indeling van de activiteiten

De activiteiten zijn als volgt ingedeeld:

 • A. Grofbranche:

  • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
  • diamantkeurder-specialist;
  • diamantkeurder eerste klasse.
 • B:
  • zagen van diamant;
  • tekenen van diamant;
  • kloven van diamant.
 • C. Kleinbranche:
  • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
  • sorteren van diamant;
  • verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop;
  • diamantkeurder tweede klasse;
  • bewerken van gekleurde stenen zaagverstellen.

Het minimumloon van de diamantkeurderspecialist is het minimumloon van de diamantkeurder eerste klasse, verhoogd met 10 %.

Het minimumloon voor de andere activiteiten, zijnde welke niet vermeld zijn onder punt 2 A, B of C (hierboven), maar waarvoor de betrokken werkgever ressorteert onder het PC 324, is minstens het minimumloon dat voor de "kleinbranche en het zagen van diamant" is vastgesteld.

3. Lonen

Met ingang van 1 december 2019 worden alle baremieke en effectieve brutolonen verhoogd met 5,30 EUR per week.

3.1. Categorie A

Voor de activiteiten zoals vermeld in punt 2, A, zijn de minimumlonen (spilindex 105,10) vanaf 1 december 2019 als volgt vastgesteld:

weekloon (5-daagse week) dagloon
501,50 EUR 100,30 EUR

3.2. Categoriën B en C

Voor de activiteiten zoals vermeld in punt 2, B en C, zijn de minimumlonen (spilindex 105,10) vanaf 1 januari 2018 als volgt vastgesteld:

weekloon (5-daagse week) dagloon
475,00 EUR 95,00 EUR

3.3. Bijdragen

In toepassing van artikel 3 van de cao van 25 maart 1982 (KB 08/09/1982), gesloten in het PC 324, tot regeling van de sociale zekerheidsbijdragen in verband met de compenserende rustdagen in de diamantnijverheid en tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor de diamantnijverheid", worden, voor de aangifte en de betaling van de bijdragen aan de "Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid", de brutolonen aan 110 % aangegeven.

4. Koppeling van de lonen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen

Zie cao.

5. Bijzondere regelingen inzake de lonen

5.1. Arbeidskrachten met een bijzondere scholingsovereenkomst

Van de bepalingen inzake loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de bijzondere scholingsovereenkomsten, afgesloten in toepassing van de cao van 30 juni 1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten.

5.2. Arbeidskrachten met een aanvullende scholingsovereenkomst

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare werkdag kan afgeweken worden voor wat betreft de aanvullende scholingsovereenkomsten, gesloten in toepassing van de cao van 10 juli 1989 betreffende de invoering van een stelsel van aanvullende scholingsovereenkornsten in de diamantnijverheid.

5.3. Werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Van de bepalingen inzake het loon per onverdeelbare dag kan afgeweken worden voor wat betreft werknemers die deeltijds tewerkgesteld worden in toepassing van de cao van 4 december 1997 betreffende deeltijdarbeid in de diamantnijverheid en -handel.

5.4. Bepaling van de uurlonen

In geval van afwijking van de in deze cao vastgestelde bepaling inzake het loon per onverdeelbare dag, wordt het uurloon berekend door het weekloon te delen door 39 uur.

Op jaarbasis zal de gemiddelde arbeidsduur 38 uur per week niet overschrijden.

6. Overige bepalingen

De stuklonen van de slijpers zijn op het gewicht van de gesneden diamant gebaseerd.

Voor elke partij diamant moet het partijbriefje vermelden: het aantal stuks, het gewicht en de tussen de werkgever en werkman of werkster voor de bewerking per stuk overeengekomen prijs.

De partij moet, op verzoek van de werkman of werkster, in hun bijzijn worden gewogen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
156440
Geldig van
01/12/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/12/2019
Registratiedatum
16/01/2020
Reikwijdte
Zie artikel 2.
Onderwerp
Arbeidsvoorwaarden.
BS Bericht van neerlegging
30/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/06/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, DEELTIJDSE ARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/12/2019 30/11/2021 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2018 30/11/2019 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2012 31/12/2017 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2008 31/12/2011 040101 Bezoldigingsvoorwaarden