03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 29/09/2022
Geldig vanaf: 01/12/2021

De functies van de werknemers worden ondergebracht in 3 categorieën: A, B en C.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 10 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel (nr. 170503/CO/324).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt begrepen onder "werknemer":

 • de mannelijke en vrouwelijke werlieden;
 • de technische bedienden (m/v);
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een bijzondere scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel;
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een aanvullende scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

2. Indeling van de activiteiten

De activiteiten zijn als volgt ingedeeld:

A. Grofbranche

Wordt geacht te behoren tot de "grofbranche", het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter.

 • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
 • diamantkeurder-specialist;
 • diamantkeurder eerste klasse.

Code: A

B.

 • zagen van diamant;
 • tekenen van diamant;
 • kloven van diamant.

Code: B

C. Kleinbranche

Wordt geacht te behoren tot de "kleinbranche", het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk.

 • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
 • sorteren van diamant;
 • verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop;
 • diamantkeurder tweede klasse;
 • bewerken van gekleurde stenen zaagverstellen.

Code: C

 

Het minimumloon van de diamantkeurderspecialist is het minimumloon van de diamantkeurder eerste klasse, verhoogd met 10 %.

Het minimumloon voor de andere activiteiten, zijnde welke niet vermeld zijn onder punt 2 A, B of C (hierboven), maar waarvoor de betrokken werkgever ressorteert onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, is minstens het minimumloon dat voor de "kleinbranche en het zagen van diamant" is vastgesteld.

Voor de bepalingen over de minimumlonen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.

3. Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

 • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
 • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van iedere nieuw aangeworven werknemer en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2021
Registratienr
170503
Geldig van
01/12/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/12/2021
Registratiedatum
22/02/2022
Onderwerp
Coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
10/03/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/10/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
15/02/2023
Keywords
LONEN, ECOCHEQUES, FUNCTIECLASSIFICATIE, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, REËLE LONEN, INDEXERINGSBEPALINGEN, LOONSVERHOGINGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, ECOCHEQUES
Tekst aangepast op
23/02/2022

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 03 Beroepenclassificatie
01/12/2019 30/11/2021 03 Beroepenclassificatie
01/01/2008 30/11/2019 03 Beroepenclassificatie