03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 14/10/2020
Geldig vanaf: 01/12/2019
Geldig tot: 30/11/2021

De activiteiten zijn in 3 categorieën ingedeeld: A, B en C.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 18 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel (nr. 156440/CO/324).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

1. Toepassingsgebied

Deze cao is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het PC 324.

Voor de toepassing van deze cao wordt begrepen onder "werknemer":

 • de werklieden en werksters;
 • de technische bedienden (m/v);
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een bijzondere scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het PC 324;
 • de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een aanvullende scholingsovereenkomst, aangegaan onder toezicht van het PC 324.

2. Indeling van de activiteiten

De activiteiten zijn als volgt ingedeeld:

A. Grofbranche

Wordt geacht te behoren tot de "grofbranche", het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter.

 • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
 • diamantkeurder-specialist;
 • diamantkeurder eerste klasse.

Code: A

B.

 • zagen van diamant;
 • tekenen van diamant;
 • kloven van diamant.

Code: B

C. Kleinbranche

Wordt geacht te behoren tot de "kleinbranche", het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk.

 • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
 • sorteren van diamant;
 • verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop;
 • diamantkeurder tweede klasse;
 • bewerken van gekleurde stenen zaagverstellen.

Code: C

Het minimumloon van de diamantkeurderspecialist is het minimumloon van de diamantkeurder eerste klasse, verhoogd met 10 %.

Het minimumloon voor de andere activiteiten, zijnde welke niet vermeld zijn onder punt 2 A, B of C (hierboven), maar waarvoor de betrokken werkgever ressorteert onder het PC 324, is minstens het minimumloon dat voor de "kleinbranche en het zagen van diamant" is vastgesteld.

Voor de bepalingen over de minimumlonen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.

3. Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

 • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
 • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelde op het identiteitsformulier van iedere nieuwe aangeworven arbeider en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
156440
Geldig van
01/12/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/12/2019
Registratiedatum
16/01/2020
Reikwijdte
Zie artikel 2.
Onderwerp
Arbeidsvoorwaarden.
BS Bericht van neerlegging
30/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/06/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, DEELTIJDSE ARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 03 Beroepenclassificatie
01/12/2019 30/11/2021 03 Beroepenclassificatie
01/01/2008 30/11/2019 03 Beroepenclassificatie