02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 25/01/2010
Geldig vanaf: 28/01/2010

Diamant bewerken onder welke vorm ook, ongeacht de toegepaste techniek, gekleurde edelstenen bewerken en handel drijven in diamant.

RSZ-kengetal: 013.

In het Belgisch Staatsblad van 19 maart 1971 verscheen het Koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid.

Dit koninklijk besluit werd gewijzigd door een :

 • koninklijk besluit van 4 januari 1983 (B.S., 9 februari 1983); 
 • koninklijk besluit van 7 mei 2007 (B.S., 31.05.2007).

1. Bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 1, §3, 10de lid van het voormelde koninklijk besluit van 9 februari 1971, het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de ondernemingen die als hoofdzakelijke of als bijkomstige activiteit:

 • ofwel diamant bewerken onder welke vorm ook, ongeacht de toegepaste techniek, en voor hun werklieden, leerlingen en technische bedienden
 • ofwel gekleurde edelstenen bewerken en voor hun werklieden, leerlingen en technische bedienden;
 • ofwel handel drijven in diamant, en voor hun werklieden en leerlingen.

Voor de toepassing van vorenstaande bepalingen wordt verstaan onder:

 • "onderneming": de natuurlijke of de rechtspersoon die één of meer werknemers tewerkstelt;
 • "technische bedienden": de bedienden die tewerkgesteld worden aan het bewerken van diamant onder welke vorm ook en aan het bewerken van gekleurde edelstenen;
 • "bewerken van diamant onder welke vorm ook": zowel het eigenlijk bewerken van diamant, zijnde het klieven, het zagen, het snijden, het slijpen, het verstellen van diamant, het schijvenschuren als de met de voornoemde bewerkingen in verband staande handelingen zoals het tekenen van diamant, het afkoken van diamant, het sorteren van diamant en dergelijke;
 • "bewerken van gekleurde edelstenen": alle handelingen tijdens de fabrikatie van ruw tot afgewerkt produkt;
 • "handel drijven in diamant": de invoer en de uitvoer van ruwe en geslepen diamant, de verkoop zowel in het groot als in het klein en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
 • "gekleurde edelstenen": robijnen, safieren en smaragden.

Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit. 

2. Commentaar

Binnen het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel waren er drie paritaire subcomités opgericht:

 • Het Paritair Subcomité voor het diamantzagen (324.01) dat sinds 28 januari 2010 werd opgeheven bij koninklijk besluit van 17 december 2009 (B.S., 18 januari 2010);
 • Het Paritair Subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel (324.02) dat sinds 28 januari 2010 werd opgeheven bij koninklijk besluit van 17 december 2009 (B.S., 18 januari 2010);
 • Het Paritair Subcomité voor de vakopleiding in de diamantnijverheid en -handel (324.03) dat sinds 5 september 2005 werd opgeheven bij koninklijk besluit van 10 augustus (B.S., 26 augustus 2005);

Vanaf die datum worden de sectorale akkoorden op het vlak van het paritair comité afgesloten.

Er werd een "logistiek" luik toegevoegd aan het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC nr. 140). Dit omvat de ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitvoeren. Onder logistieke activiteiten worden de volgende activiteiten verstaan: ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, nazicht, sortering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er enige wijziging aan de aard van de grondstoffen, goederen of producten wordt aangebracht. Het gevolg van deze aanpassing is dat de werkingssfeer van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC324) eveneens werd aangepast om de nieuwigheden op het vlak van het vervoer en de logistiek over te nemen.

3. Praktische schikkingen

Het inschrijvingsnummer bij de RSZ van de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité 324 wordt voorafgegaan door de algemene categorie 013.

De bovenstaande tekst moet u toelaten na te gaan of het paritair comité 324 bevoegd is voor uw onderneming. Werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw die onder dit paritair comité gerangschikt worden en menen dat dit paritair comité niet of niet meer bevoegd is voor hun onderneming, dienen contact te nemen met onze diensten.


Historiek
28/01/2010 31/12/2050 02 Bevoegdheid van het paritair comité
05/09/2005 27/01/2010 02 Bevoegdheid van het Paritair Comité
04/09/2005 02 Bevoegdheid van het Paritair Comité