02 Bevoegdheid van het Paritair Comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 12/09/1985
Geldig tot: 04/09/2005

De benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel worden geregeld door het Koninklijk Besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 1971), gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 4 januari 1983 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 1983).

Wij geven U hierna de tekst van de bevoegdheidsomschrijving:

q    Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, te weten voor de ondernemingen die als hoofd­zakelijke of als bijkomstige activiteit:

1°    ofwel diamant bewerken onder welke vorm ook, ongeacht de toegepaste techniek, en voor hun werk­lieden, leerlingen en technische bedienden;

2°    ofwel gekleurde edelstenen bewerken en voor hun werklieden, leerlingen en technische bedienden;

3°    ofwel handel drijven in diamant, en voor hun werklieden en leerlingen.

Voor de toepassing van bovenstaande bepalingen wordt verstaan onder:

-      onderneming: de natuurlijke of de rechtspersoon die één of meer werknemers tewerkstelt;

-      technische bedienden:           de bedienden die tewerkgesteld worden aan het bewerken van diamant onder welke vorm ook en aan het bewerken van gekleurde edelstenen;

-      bewerken van diamant onder welke vorm ook:   zowel het eigenlijk bewerken van diamant, zijnde het klieven, het zagen, het snijden, het slijpen, het verstellen van diamant, het schijvenschuren als de met de voornoemde bewerkingen in verband staande handelingen zoals het tekenen van diamant, het afkoken van diamant, het sorteren van diamant en dergelijke;

-      bewerken van gekleurde edelstenen:   alle handelingen tijdens de fabricatie van ruw tot afgewerkt product;

-      handel drijven in diamant:      de invoer en de uitvoer van ruwe en geslepen diamant, de verkoop zowel in het groot als in het klein en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

-      gekleurde edelstenen:             robijnen, safieren en smaragden.

Binnen het paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel functioneren drie paritaire comités:

 

1. Paritair subcomité voor het diamantzagen

De benaming en de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het diamantzagen worden geregeld door het Koninklijk Besluit van 28 november 1973 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1974), gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 13 maart 1985 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 april 1985).

Voor het diamantzagen en alle bewerkingen die daarop rechtstreeks betrekking hebben, wordt een paritair sub­comité opgericht, genaamd "Paritair Subcomité voor het diamantzagen", dat bevoegd is voor de werkgevers en hun werknemers in het algemeen, te weten de werklieden, de leerlingen en de technische bedienden, namelijk de bedienden die tewerkgesteld worden aan het zagen van diamant en aan alle bewerkingen die daarop recht­streeks betrekking hebben.

 

2. Paritair subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel

De benaming en de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel worden geregeld door het Koninklijk Besluit van 11 mei 1977 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1977), gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 22 april 1985 (verschenen in het Belgisch Staats­blad van 8 mei 1985).

Voor het bewerken van diamant met een lager gewicht dan 0,75 karaat ruw wordt een paritair subcomité opgericht, genaamd "Paritair Subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel", dat bevoegd is voor de leerlingen en de technische bedienden, namelijk de bedienden die tewerkgesteld worden aan het bewerken, onder welke vorm ook, van diamant met een lager gewicht dan 0,75 karaat ruw.

 

3. Paritair subcomité voor de vakopleiding in de diamantnijverheid en -handel

De benaming en de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de vakopleiding in de diamantnijverheid en -handel worden geregeld door het Koninklijk Besluit van 29 september 1978 (verschenen in het Belgisch Staats­blad van 10 november 1978).

Er wordt een paritair subcomité opgericht, genaamd "Paritair Subcomité voor de vakopleiding in de diamant­nijverheid en -handel", dat bevoegd is voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor de leerlingen werknemers en de werkgevers die deze leerlingen opleiden.

 

De teksten betreffende de bevoegdheid van het paritair comité en de paritaire subcomités moeten U toelaten te allen tijde na te gaan of het paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel bevoegd is voor uw onderneming. Mocht U van oordeel zijn dat dit niet of niet meer het geval is, gelieve dan contact op te nemen met onze diensten.


Historiek
28/01/2010 31/12/2050 02 Bevoegdheid van het paritair comité
05/09/2005 27/01/2010 02 Bevoegdheid van het Paritair Comité
04/09/2005 02 Bevoegdheid van het Paritair Comité