324 Economische werkloosheid

15/01/2020

In het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2020 verscheen het koninklijk besluit van 17 december 2019 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en - handel ressorteren (PC 324).

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 11 van de sectorale documentatie.