54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 03/12/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2020

Bedrag (2019) : 220 EUR voor een voltijdse met een volledige referteperiode (pro rata deeltijdse en/of onvolledige referteperiode).

Referteperiode : 1 januari 2019 to 31 december 2019

Betalingsdatum : januari

Mogelijkheid tot omzetting : ja

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 18 november  2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de ecocheques (nr. 155885/CO/314).

1. Bedrag

 220 EUR

2. Toekenningsperiode

Enkel in 2019 worden ecocheques toegekend aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer die een volledige referteperiode heeft.

Bij vertrek van de werknemer deelt de werkgever hem mee op hoeveel ecocheques hij recht heeft en wanneer deze cheques hem effectief zullen worden overhandigd.

3. Referteperiode

12 maanden die loopt van 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2019.

4. Betalingsdatum

De betaling van de ecocheques vindt plaats in de loop van de maand januari 2020.

5. Pro rata

Voor werknemers met een deeltijdse betrekking en/of een onvolledige referteperiode worden de ecocheques berekend naar rato van het aantal reëel gepresteerde en gelijkgestelde uren in de referteperiode.

Pro rata eveneens van toepassing bij de overstap van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling en omgekeerd.

6. Gelijkstellingen

CAO 98

In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens het betreffende kalenderjaar gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques op zijn minst rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon ontvangen of waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie gesloten is, alsook de dagen waarop de werknemer buiten die periode zijn jaarlijkse vakantie neemt.

Met dagen waarvoor de werknemers loon hebben gekregen, worden gelijkgesteld :

  • de dagen moederschapsverlof (15 weken zwangerschapsrust en bevallingsverlof) ;
  • de dagen arbeidsongeschiktheid ingevolge (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval gedekt door gewaarborgd loon voor arbeiders (het betreft hier specifiek de periode van 23 dagen, volgend op de eerste periode van 7 dagen gewaarborgd weekloon) ;
  • de dagen arbeidsongeschiktheid ingevolge (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval gedekt door gewaarborgd loon voor bedienden in proefperiode of verbonden door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/voor een bepaald werk van minder dan drie maanden. Voor hen geldt de loonwaarborgregeling voor arbeiders. Ook hier betreft het de periode van 23 dagen volgend op de eerste periode van 7 dagen gewaarborgd weekloon.

7. Mogelijkheid omzetting

Indien voor de referteperiode waarvoor de ecocheques worden toegekend, het totaal bedrag minder dan 10 EUR bedraagt, heeft de werkgever de keuze tussen het effectief overhandigen van deze ecocheques of het bedrag, verhoogd met 50% uitbetalen met het loon.

Als er al zo een voordeel bestaat in de onderneming, wordt die omgezet in een ander gelijkwaardig voordeel.

Meer info zie PDF...

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
155885
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
19/11/2019
Registratiedatum
11/12/2019
Onderwerp
Toekenning ecocheques
BS Bericht van neerlegging
08/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/04/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
25/05/2020
Keywords
ECOCHEQUES

Historiek
01/01/2019 31/12/2020 54 Ecocheques