4803 Vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 08/07/2015
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2016

CAO van 04/06/2016

Geldigheidsdatum: 01/01/2015 - 31/12/2016

Er wordt aan de werknemers een opleidingstijd van minstens 16 uur per jaar toegekend.

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 4 juni 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de vorming. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 1 juli 2015 onder het nummer 127755/CO/314.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

VOORWOORD

De ondertekenende partijen bevestigen de reeds voor een onbepaalde duur aangegane verbintenissen inzake vorming, vervat in hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2012 betreffende de uitvoering van het protocol van 28 juni 2012 (nr. 111214/C0/314) :

  • verbinden zich in te zetten voor de verbetering van de kwalificerende en voortgezette opleiding;
  • bevestiging van het recht van de werknemers op tenminste 16 uur opleiding per jaar zoals voorzien in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007 (nr. 83845/C0/314), opleidingsuren die de
    partijen overeenkomen verplichtend te maken;
  • verbinden zich ertoe de invoering van een werkelijke sectorale certificering van de beroepscapaciteiten te analyseren en de opportuniteit van de integratie ervan binnen de classificatie te onderzoeken;
  • verbinden zich ertoe de strijd aan te gaan tegen misbruik van niet gecertificeerde opleidingsprogramma's en de formules voor beroepsinleving daadwerkelijk te omkaderen. 

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders, de arbeidsters en de bedienden.

HOOFDSTUK II - Bepalingen

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van

  • artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, zoals laatst gewijzigd door de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance,
  • het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 september 2014 houdende uitvoering van artikel 21 van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.
  • de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid.

Artikel 3

De sociale partners verbinden zich ertoe, voor de periode 2015-2016, het deelnameniveau dat bereikt werd op 31/12/2014, te behouden.

Artikel 4

In uitvoering van artikel 3 wordt aan de werknemers een opleidingstijd van minstens 16 uur per jaar toegekend.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor bepaalde tijd. Ze treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/06/2015
Registratienr
127755
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
31/12/2016
Neerleggingsdatum
08/06/2015
Registratiedatum
01/07/2015
Onderwerp
de opleiding
BS Bericht van neerlegging
16/07/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/10/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
09/11/2015
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2015 31/12/2016 4803 Vorming
01/01/2013 31/12/2014 4803 Vorming
01/01/2007 31/12/2012 4803 Vorming
01/01/2005 31/12/2006 4803 Permanente vorming
01/01/2003 31/12/2004 4803 Permanente vorming