4801 Toekenning van vormingsvergoedingen

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 23/07/2010
Geldig vanaf: 01/07/2010

Het Sociaal Fonds voor Bestaanszekerheid wordt belast met de uitvoering en de uitbetaling van de vormingsvergoeding. 

In het Paritair Comité voor de kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 27 juni 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging van de CAO van 25 april 2005 betreffende de toekenning van de kwalificatiepremie

Deze CAO werd vervangen door de CAO van 22 juni 2010 tot toekenning van vormingsvergoedingen. Deze CAo werd geregistreerd op 13 juli 2010 onder het nummer 100474/CO/314.

Artikel 1

Deze CAO is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair comité voor het Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen resoorteren en op de werknemers die zij tewerkstellen. 

Artikel 2

Vanaf 01/07/2010 wordt de kwalificatiepremie afgeschaft en vervangen door een vormingsvergoeding. Het Sociaal Fonds voor Bestaanszekerheid wordt belast met de uitvoering en de uitbetaling van de vormingsvergoeding. 

Artikel 3

De titel van hoofdstuk 19 van de CAO van 4/06/2007 (83845/CO/314) wordt vervangen door "vormingsvergoeding". 

Het artikel 41 van de CAO van 04/06/2007 wordt vervangen door: "De werkgeversbijdrage blijft vastgesteld op 1,5% van de loonmassa. De bijdragen zullen worden geïnd door de RSZ die ze zal doorstorten aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen."

Artikel 4

Vanaf 1 juli 2010 wordt een opleidingsvergoeding toegekend aan de werknemers uit de sector. Deze wordt als volgt samengesteld:

  • 37,50 euro bruto voor een halve dag sectoraal erkende opleiding (minimum 3 uur) of een avondopleiding;
  • 75 euro bruto voor een volledige dag sectoraal erkende opleiding (minimum 6 uur);
  • 25 euro bruto voor een bezoek aan een erkende vakbeurs;
  • per kalenderjaar kan een werknemer maximaal 750 euro bruto ontvangen.

Artikel 5

De werknemer heeft recht op een opleidingsvergoeding indien hij op een door het sociaal fonds erkende vorming aanwezig was en hiervoor geregistreerd werd. De controle zal enerzijds geschieden aan de hand van de elektronische identiteitskaart en anderzijds door het handtekenen van een aanwezigheidslijst. In geval de aanwezigheid niet elektronisch geregistreerd kan worden, wordt de aanwezigheidscontrole uitgevoerd door het manueel invoeren. De opleidingsvergoeding zal in de tweede helft van de maand die volgt op het bijwonen van de opleiding worden uitbetaald. 

Artikel 6

Ter bepaling of een vorming erkend wordt zal binnen de schoot van het Sociaal fonds een commissie opgericht worden. 

Artikel 7

Alle erkende vormingen/vakbeurzen, rechtgevende op een vergoeding, zullen gepubliceerd worden op de website van het fonds.

Artikel 8

Alle geschillen met betrekking tot de opleidingsvergoedingen zullen bij de voorzitter van het fonds voor bestaanszekerheid aanhangig gemaakt worden. De beheerraad beslist over de geschillen. 

Artikel 9

Het intern reglement betreffende de opleidingsvergoedingen zal door de beheerraad van het fonds voor bestaanszekerheid uitgewerkt en goedgekeurd worden en wordt neergelegd bij het PC. 

Artikel 10

Deze CAO treedt in werking op 1 juli 2010 en vervangt de CAO van 25/04/2005 (74703/CO/314) inzake de toekenning van de kwalificatiepremie. 

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan door een van de partijen met zes maanden vooropzeg worden opgezegd. De opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het PC voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen bij een aangetekende brief. 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/06/2010
Registratienr
100474
Geldig van
01/07/2010
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
02/07/2010
Registratiedatum
13/07/2010
Onderwerp
vormingsvergoedingen
BS Bericht van neerlegging
23/07/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/01/2011
Gepubliceerd in het B.St. van
09/02/2011
Keywords
PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/07/2010 31/12/2999 4801 Toekenning van vormingsvergoedingen
01/01/2004 31/12/2006 4801 Toekenning van de kwalificatiepremie
01/10/2003 30/09/2004 4801 Toekenning van de kwalificatiepremie