4102 Proefperiode

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 26/09/2008
Geldig vanaf: 01/01/2007

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 4 juni 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling van de classificatie en de aan verbonden loon-en arbeidsvoorwaarden gesloten. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 2 juli 2007 onder het nr. 83845/CO/314. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2007.

Deze CAO treedt in werking op 1 januari 2007 en geldt voor een onbepaalde duur. Zij heft de CAO van 25 april 2005, geregistreerd onder het nr. 74707/CO/314, op.

Wij geven U hierna de bepalingen van deze CAO betreffende de niet-toepassing van een proefperiode in bepaalde gevallen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen. Onder werknemers verstaat men de arbeiders, arbeidsters en bedienden.

(…)

De sociale partners van de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen komen overeen dat indien een arbeider na afloop van om het even welke type opeenvolgende contracten van bepaalde duur of vervangingscontracten, voor dezelfde functie wordt aangenomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur er geen nieuwe proefperiode zal worden overeengekomen en dat de reeds opgebouwde anciënniteit in het kader van de overeenkomsten van bepaalde duur gehouden blijft.

(...)

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de CAO van 25 april 2005 en van 15 mei 2006, geregistreerd onder het n° 74707/CO/314 en 80135/CO/314, op.

(…)

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007 en kan door een van de partijen met drie maanden vooropzeg worden opgezegd.

De opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen bij een ter post aangetekende brief.


Historiek
01/01/2007 31/12/2999 4102 Proefperiode