40 Deeltijdse arbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 20/02/2019
Geldig vanaf: 01/09/2001

Minimale wekelijkse arbeidsduur: regel van 1/3-tijd. Uitzondering: 4 uren (lesgever-specialisten in fitness-en afslankingscentra).

Minimale dagelijkse arbeidsduur/per prestatie: 3 uren. UItzondering: één uur (lesgever-specialisten in fitness-en afslankingscentra).

Bijkomende uren:

  • - dan 19 uren/week: de werkgever beschikt over een krediet van drie bijkomende uren per kalendermaand. Dit krediet mag niet overgezet worden naar de volgende maanden. Deze uren geven geen recht op een salaristoeslag. De salaristoeslag is verplicht vanaf het vierde uur dat de kredietuur overschrijdt.
  • 19 uren of +/ week: de werkgever beschikt over een krediet van zes bijkomende uren per kalendermaand. Deze uren geven geen recht op een salaristoeslag. De salaristoeslag is verplicht vanaf het zevende uur dat de kredietuur overschrijdt.

1. Minimale wekelijkse arbeidsduur

Bij gebrek aan collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité mag de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemer niet korter zijn dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer van dezelfde categorie in de onderneming. Indien er in de onderneming geen voltijdse werknemers zijn van dezelfde categorie, dan moet er gekeken worden naar de arbeidsduur die van toepassing is in dezelfde activiteitssector (wettelijke uitzonderingen: werkgevers en werknemers uitgesloten uit toepassingsgebied van de Sociale Zekerheid, werknemers en werkgevers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor minstens 4 arbeidsuren per dag en met vervulling van verschillende voorwaarden terzelfder tijd, arbeiders met een vast uurrooster die uitsluitend de bedrijfslokalen van de werkgever schoonmaken).

2. Minimale dagelijkse arbeidsduur/per prestatie

De duur van elke arbeidsperiode mag niet minder dan 3 uren bedragen.

3. Fitness- en afslankingscentra

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 28 maart 1994 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers in de fitness- en afslankingscentra (KB van 18 januari 1995, BS 20 april 1995).

Op 2 juli 2001 werd in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers in de fitness- en afslankingscentra.  Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 17 juli 2002 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2002. Deze collectieve arbeidsovereenkomst laat toe om voor de lesgever-specialist die minstens het loon voorzien onder catergorie III ontvangt. Af te wijken van de bepalingen vervat in de CAO van 28 maart 1994. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is geldig sinds 1 september 2001 en werd tevens voor een onbepaalde duur gesloten.

Voor de lesgever-specialist (vanaf categorie 3) van de fitness-en afslankingscentra wordt, als afwijking oop de algemene regel dat iedere prestatie minstens 3 uren omvat en dat iedere deeltijdse tewerkstelling minstens 1/3 van een voltijdse tewerkstelling bedraagt, de minimale wekelijkse arbeidsduur teruggebracht tot minimaal 4 uur met een minimum 1 uur per prestatie (cao 2/07/2001, KB. 17/07/2002, geldig voor onbepaalde duur). Als specialist worden beschouwd: de werknemers die door hun bijzondere kennis ter zake de klanten kunnen initiëren en vervolmaken in de uitoefening van een specifieke discipline. Lesgever-specialist kan dus voorkomen in categorie 3 en 4.

Afwijkingen op bovenvermelde regeling zijn mogelijk mits ondernemings-cao, ondertekend door minstens1 vakbonorganisatie vertegenwoordigd in het Paritair Comité.

(Verkiest men echter om een uurregeling van minstens 4 uur toe te passen met minimaal 1 uur per prestatie voor een lesgever-specialist die minstens het loon voorzien onder categorie 3 krijgt, dan kan men zich baseren op de cao van 02/07/2201. Men wijkt in dat geval niet af van de cao.)

3.1. CAO van 28 maart 1994

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de fitness- en afslankingscentra die ressorteren onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder werknemers verstaan  de vrouwelijke en mannelijke  werknemers die behoren tot de groep 4, de specialisten (artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1992, geregistreerd op 13 november 1992 onder het nummer 31158/CO/314).

Bij toepasssing van artikel 182 van de programmawet van 22 december 1989 mag de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemer die in de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid is overeengekomen, niet lager liggen dan tien uur indien hij tewerkgesteld is in een arbeidsregime van 5 dagen per week en niet lager liggen dan twaalf  uur indien hij tewerkgesteld is in een arbeidsregime van 6 dagen per week.

Bij toepasssing van artikel 189 van de programmawet van 22 december 1989 mag in de ondernemingen de duur van elke werkperiode niet korter zijn dan twee uren.

3.2. Tekst van de CAO van 2 juli 2001

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers van de fitness- en afslankingscentra die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan zowel de mannelijke als vrouwelijke werknemers van de categorie "lesgever - specialisten" zoals bepaald in artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001 betreffende de functieclassificatie in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001.

In afwijking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1994 (Koninklijk Besluit van 18 januari 1995, Belgisch Staatsblad van 20 april 1995) betreffende de arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers, artikelen 2 en 3, wordt de minimale wekelijkse arbeidsduur teruggebracht tot minimaal 4 uur met een minimum van 1 uur per prestatie.

De werknemers tewerkgesteld in dit stelsel ontvangen een loon dat minstens gelijk is aan het loon voorzien onder categorie III zoals vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001 betreffende de invoering van een nieuwe classificatie met eraan verbonden arbeids- en loonvoorwaarden.

De ondernemingen die willen afwijken van deze collectieve arbeidsovereenkomst moeten een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten, die meeondertekend is door minstens één van de syndicale organisaties die vertegenwoordigd zijn in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal vervolgens ter informatie overgemaakt worden aan de voorzitter van het paritair comité.

4. Bijkomende uren

De regel van toepassing op de deeltijdse werknemers waarvan het contract een werkweek van minder dan 19 uren voorziet, is de volgende :

  • de werkgever beschikt over een krediet van drie bijkomende uren per kalendermaand. Dit krediet mag niet overgezet worden naar de volgende maanden. Deze uren geven geen recht op een salaristoeslag;
  • de sarlaristoeslag is verplicht vanaf het vierde uur dat de kredietduur overschrijdt.

De regel van toepassing op de deeltijdse werknemers waarvan het contract een werkweek van 19 uren of meer voorziet, is de volgende :

  • de werkgever beschikt over een krediet van zes bijkomende uren per kalendermaand. Deze uren geven geen recht op een salaristoeslag;
  • de salaristoeslag is verplicht vanaf het zevende uur dat de kredietduur overschrijdt.

De deeltijdse werknemers waarvan het contract een variabel uurrooster voorziet, zijn onderworpen aan dezelfde regels.

Voor alle overuren die het krediet zoals voorzien hierboven overschrijden, blijft de algemene wetgeving met betrekking tot de overuren van toepassing.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
24/09/2007
Registratienr
86229
Geldig van
01/10/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/11/2007
Registratiedatum
08/01/2008
Onderwerp
overwerk
BS Bericht van neerlegging
24/01/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/08/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
13/11/2008
Keywords
ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN

Datum CAO
02/07/2001
Registratienr
59138
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/08/2001
Registratiedatum
03/10/2001
Onderwerp
arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werknemers
BS Bericht van neerlegging
13/10/2001
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/07/2002
Gepubliceerd in het B.St. van
11/10/2002
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT

Historiek
01/09/2001 31/12/2999 40 Deeltijdse arbeid
01/01/1999 31/08/2001 40 Deeltijdse arbeid in de fitness- en afslankingscentra
01/04/1995 31/08/2001 40 Deeltijdse arbeid
01/04/1996 31/12/1998 40 Deeltijdse arbeid in de fitness- en afslankingscentra