35 Nieuwe arbeidsregelingen

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 17/09/2010
Geldig vanaf: 02/09/2010

  • De ondernemingen die wensen beroep te doen op de mogelijkheden voorzien in de CAO 42 kunnen dit slechts mits zij 3 maanden voorafgaandelijk het paritair comité op de hoogte brengen van hun intenties en nadien op vlak van de ondernemingen een ondernemingsovereenkomst sluiten, ondertekend door minstens één van de syndicale organisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair comité voor de kappers en de schoonheidszorgen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal vervolgens ter informatie overgemaakt worden aan de voorzitter van het paritair comité.
  • De onderneming dient jaarlijks aan het paritair comité een verslag uit te brengen dat de positieve weerslag op de tewerkstelling aantoont.

Het is mogelijk af te wijken van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsduur, zondagarbeid, nachtarbeid, en tewerkstelling tijdens feestdagen, in het kader van en binnen de voorwaarden bepaald door de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 juni 1987) en door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen, gesloten in de Nationale Arbeids-raad (algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 18 juni 1987 en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 1987), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42bis van 10 november 1987 (algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 14 januari 1988 en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 1988).

Deze nieuwe arbeidsregelingen dienen voorzien te worden in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité, of, bij ontstentenis van een dergelijke overeenkomst, in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de onderneming.

Op 2 september 2010 werd in het paritair comité voor het kappersbedrijg en de schoonheidszorgen een CAO gesloten betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelen in de onderneming. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der Collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 14 september 2010 onder het nummer 101616/CO/314.

Hieronder vindt u de volledige tekst van de CAO.

CAO van 2 september 2010

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het Kappersbedrijf en de Schoonheidszorgen ressorteren en op de werknemers die zij tewerkstellen.

Onder “werknemers” wordt verstaan, de arbeiders, de arbeidsters en de bedienden.

Artikel 2 Juridisch kader

Deze cao wordt afgesloten in uitvoering van de cao 42 van 2 juni 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelen in de ondernemingen

Artikel 3

De ondernemingen die wensen beroep te doen op de mogelijkheden voorzien in de CAO 42 van 2/6/1987 kunnen dit slechts mits zij 3 maanden voorafgaandelijk het paritair comité op de hoogte brengen van hun intenties en nadien op vlak van de onderneming een ondernemingsovereenkomst sluiten, ondertekend door minstens één van de syndicale organisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair comité voor de kappers en de schoonheidszorgen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal vervolgens ter informatie overgemaakt worden aan de voorzitter van het paritair comité.

De onderneming dient jaarlijks aan het paritair comité een verslag uit te brengen dat de positieve weerslag op de tewerkstelling aantoont.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 02 september 2010.

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan door een van de partijen met zes maanden vooropzeg worden opgezegd. De opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen bij een aangetekende brief.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/09/2010
Registratienr
101616
Geldig van
02/09/2010
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
07/09/2010
Registratiedatum
14/09/2010
Onderwerp
nieuwe arbeidsregelingen
BS Bericht van neerlegging
16/11/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/12/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
03/02/2011
Keywords
-

Historiek
02/09/2010 31/12/2999 35 Nieuwe arbeidsregelingen