1804 Medisch onderzoek

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 02/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2013

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 30 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bepaling van de lonen en de arbeidsvoorwaarden. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 21 oktober 2015 onder het nummer 129870/CO/314. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2015.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

De sociale partners van de sector bevestigen voor onbepaalde tijd de verbintenissen inzake de eindejaarspremie (art.4), de medische onderzoeken (art.11), het anciënniteitsverlof (art.18) en de syndicale premie (art.20) die reeds ingeschreven zijn in de Collectieve arbeidsovereenkomst van 11/05/2009 (nr.92525/CO/314) houdende de bepaling van de lonen, arbeidsvoorwaarden en maatregelen ter bevordering van de vorming, verlengd in uitvoering van hoofdstuk 13 van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2011 (nr.105369/CO/314).

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Onder "werlmemers" verstaat men: de arbeiders, de arbeidsters en de bedienden.

(...)

Artikel 3 - Medisch onderzoek

In het kader van de medische onderzoeken bij de aanwerving werden de opdrachten van de arbeidsgeneesheren vanaf 01/01/2009 uitgebreid tot huidziektes om de werknemers te adviseren en te waarschuwen.

Gezien de specifieke risico's in de sector kappers en schoonheidszorgen wordt een jaarlijks medisch onderzoek, inclusief dermatologische aspecten, verplicht.

Vanaf 1 januari 2009 en volgens de modaliteiten te definiëren door het Fonds voor bestaanszekerheid, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding van 20€ per jaar om de kosten van een bezoek aan een dermatoloog naar keuze te dekken.

(...)

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Zij wordt van kracht vanaf 1 januari 2013.

Artikel 7

De overeenkomst kan in onderlinge overeenstemming tussen de partij en worden herzien en kan door één van de partijen opgezegd worden, mits een opzegtermijn van 6 maanden betekend bij aangetekend schrijven, gericht aan de Voorzitter
van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen nr. 314. De termijn van 6 maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt toegezonden.

De poststempel geldt als bewijs. De organisatie die het initiatief tot opzegging neemt, vermeldt de redenen voor de opzegging en dient gelijktijdig amendementen voorstellen in.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/09/2015
Registratienr
129870
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
01/10/2015
Registratiedatum
21/10/2015
Onderwerp
anciënniteitsverlof, eindejaarspremie en syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
29/10/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
03/05/2016
Keywords
EINDEJAARSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SYNDICALE PREMIE

Historiek
01/01/2013 31/12/2999 1804 Medisch onderzoek