1803 Werkmateriaal

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 13/09/2023
Geldig vanaf: 01/09/2012

Forfaitaire terugbetaling van werkmateriaal (01/09/2023) : 517,44 EUR netto/jaar

Voorwaarden: de werkgever is verplicht het werkmateriaal ter beschikking te stellen aan zijn werknemers en dit materiaal tijdig te vervangen. Als een werkgever de materialen die minimaal noodzakelijk zijn om de verschillende taken uit te voeren, niet ter beschikking stelt en niet zorgt voor het onderhoud ervan, ontvangen de werknemers die de last ervan op zich nemen een jaarlijkse forfaitaire vergoeding.

In het Paritair Comité voor het Kappersbedrijf en de Schoonheidszorgen werd op 11 oktober 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toelevering en het onderhoud van werkmateriaal (nr. 112187/CO/314). 

1. Principe

Werkmateriaal: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.

Het minimum noodzakelijke werkmateriaal in de kapperssector bestaat uit: alle kammen, borstels, knipmaterialen en andere die eigen zijn aan het werk in de onderneming.

Het bovenvermelde materiaal kan in geen geval worden gebruikt om het materiaal dat door de werkgever ter beschikking moet worden gesteld, te beperken (een indicatieve lijst van het werkmateriaal wordt ais bijlage bij deze conventie gevoegd).

2. Forfaitaire terugbetaling

2.1. Bedrag

Datum Forfait netto/jaar
01/09/2012 400 EUR
01/10/2012 408 EUR 
01/05/2016 416,16 EUR
01/05/2017 424,48 EUR
01/08/2018 432,97 EUR
01/02/2020 441,63 EUR
01/08/2021 450,46 EUR
01/12/2021 459,47 EUR
01/03/2022 468,66 EUR
01/05/2022 478,03 EUR
01/08/2022 487,59 EUR
01/10/2022 497,34 EUR
01/12/2022 507,29 EUR
01/09/2023 517,44 EUR

Als een werkgever de materialen die minimaal noodzakelijk zijn om de verschillende taken uit te voeren, niet ter beschikking stelt en niet zorgt voor het onderhoud, ontvangen de werknemers die de last ervan op zich nemen een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 400 EUR netto (kosten eigen aan de werkgever)(1).

Dit bedrag wordt berekend op basis van de gemiddelde prijs van het minimum vereiste werkmateriaal en kan worden aangepast door een beslissing van het paritair comité, rekening houdend met de evolutie van de kostprijs van het materiaal.

(1)Het bedrag wordt geïndexeerd volgens de lonen van PC 314

2.2. Voorwaarden

Deze forfaitaire terugbetaling wordt jaarlijks betaald en dit zolang de werkgever niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet.

Wanneer de werknemer volledig vrij beslist om zijn eigen materiaal te gebruiken, is de forfaitaire terugbetaling niet verschuldigd. Om elk geschil te voorkomen, zal de werknemer jaarlijks een verklaring ondertekenen waaruit blijkt dat hij zijn eigen kappersmateriaal volledig of gedeeltelijk wenst te gebruiken (een model van verklaring wordt als bijlage bij deze conventie gevoegd).

3.Ter beschikking stellen en vervanging van het werkmateriaal

De werkgever verplicht is het werkmateriaal ter beschikking te stellen aan zijn werknemers en dit materiaal tijdig te vervangen.

Het kappersmateriaal dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld van de werknemer blijft eigendom van de werkgever en moet in het kapsalon blijven.

De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het werkmateriaal, dat in de onderneming ter beschikking van de werknemers wordt gesteld, geschikt is voor het uit te voeren werk en daartoe is aangepast. De veiligheid en de gezondheid van de werknemers, die het werkmateriaal gebruiken moet worden gegarandeerd.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/10/2012
Registratienr
112187
Geldig van
01/09/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
05/11/2012
Registratiedatum
22/11/2012
Onderwerp
toelevering en onderhoud van werkmateriaal
BS Bericht van neerlegging
30/11/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/05/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
17/09/2013
Keywords
WELZIJN OP HET WERK

Historiek
01/09/2012 31/12/2050 1803 Werkmateriaal