1801 Werkkledij

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 19/03/2010
Geldig vanaf: 01/07/2009

CAO 17 maart 2010
Geldigheid: 01/07/2009 - onbepaalde duur.

Arbeidskledij

Aankoop en onderhoud 1,50 EUR
Onderhoud 1 EUR

Opmerking: Als de vrijheid van werkkledij uitdrukkelijk in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst vermeld staat, dan moet de werkgever de werknemers niet vergoeden voor hun arbeidskledij.

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 17 maart 2010 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de reiniging en het onderhoud van werkkledij. Het bericht van neerlegging ervan is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Deze CAO treedt in werking op 1 juli 2009. Zij vervangt en annuleert de CAO van 29 juni 2009.

Tekst CAO

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen ressorteren en op de werknemers die zij tewerkstellen.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en de vrouwelijke bedienden, de werklieden en de werksters.

Artikel 2

De werkgever stelt beschermingskledij ter beschikking en staat in voor het onderhoud en de reiniging ervan. Deze kledij moet voldoen aan de geldende technische normen.

Voor het kappersbedrijf verstaat men onder beschermingskledij het volgende : een schort, handschoenen voor éénmalig gebruik...

Voor de Schoonheidszorgen verstaat men onder beschermingskledij het volgende : een tuniek en een schort...

Artikel 3

Als de vrijheid van werkkledij uitdrukkelijk in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst vermeld staat, en dit na een risicoanalyse uitgevoerd te hebben rekening houdende met artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de arbeidskledij, dan moet de werkgever de werknemers niet vergoeden volgens de hieronder vermelde modaliteiten.

Indien de werkgever geen werkkledij zoals bijvoorbeeld een hemd, een broek of een jurk, ter beschikking stelt en niet instaat voor het onderhoud en de reiniging ervan, mag de werknemer instaan voor de aankoop, reiniging en onderhoud ervan. In dit laatste geval betaalt de werkgever een vergoeding van 1,50 EUR per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag aan de werknemer.

Indien de werkgever toch voorziet in andere werkkledij, maar het onderhoud niet voor eigen rekening neemt, zal hij een vergoeding betalen aan de werknemer ten bedrage van 1,00 EUR per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag werknemer.

Artikel 4

Deze overeenkomst annuleert en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 (95414/CO/314) over het onderhoud en de reiniging van werkkledij.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009.

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen met betekening van een opzeggingstermijn van 6 maanden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/03/2010
Registratienr
99212
Geldig van
01/07/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
18/03/2010
Registratiedatum
04/05/2010
Onderwerp
beschermingskledij : reiniging en onderhoud van werkkledij
BS Bericht van neerlegging
18/05/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/12/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
20/01/2011
Keywords
KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)

Historiek
01/07/2009 31/12/2999 1801 Werkkledij
01/07/2009 01/07/2009 1801 Werkkledij
01/07/2009 01/07/2009 1801 Werkkledij
01/01/2007 30/06/2009 1801 18 Arbeidskledij en arbeidsveiligheid
01/01/2005 31/12/2006 1801 18 Arbeidskledij en arbeidsveiligheid
01/01/2003 31/12/2004 1801 18 Arbeidskledij