16 Carenzdag

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 16/06/2011
Geldig vanaf: 01/07/2011
Geldig tot: 31/12/2013

Vanaf 01/01/2014 wordt de carensdag afgeschaft. Dit betekent dat voor arbeiders, net zoals voor bedienden, de periode van gewaarborgd loon steeds zal beginnen lopen vanaf de eerste kalenderdag van arbeidsongeschiktheid.
Bijgevolg zullen alle bestaande sectorale CAO’s die voorzien in de betaling van één of meerdere carensdagen per kalenderjaar daardoor vanaf 01/01/2014 hun geldigheid verliezen.
Voor deze sectoren zal de afschaffing van de carensdag wel een gunstig gevolg hebben: aangezien de eerste kalenderdag van arbeidsongeschiktheid tevens de eerste dag gewaarborgd loon is, wordt de periode van gewaarborgd loon dus met 1 dag verkort.

CAO 04/06/2007 (nr. 83845/CO/314)

geldigheid: 01/04/2007-onbepaalde duur

arbeiders: één carenzdag wordt vergoed per kalenderjaar voor de arbeiders die 5 jaar anciënniteit in de sector hebben;

CCT 11/05/2009 (nr. 92525/CO/314)

geldigheid: 01/07/2009- onbepaalde duur

werknemers: alle carenzdagen worden vergoed voor de werknemers met tenminste 1 jaar anciënniteit binnen de onderneming.

In het Paritair Comité voor het Kappersbedrijf en de Schoonheidszorgen werd op 8 juni 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende de bepaling van de loon en arbeidsvoorwaarden en maatregelen ter bevordering van de vorming. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der colletieve arbeisbetrekkingen en geregistreerd op ... onder het nr. .../CO/314. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van ... .

Wij geven u hierna de bepalingen van deze CAO betreffende de carenzdag en vervolgens een commentaar.

A. Uittreksel CAO 8 juni 2011

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

Deze overeenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen en de werknemers die ze tewerkstellen.

Onder « werknemers » verstaat men de arbeiders, de arbeidsters en de bedienden.

(…)

HOOFDSTUK 7 –Carensdag

Vanaf 1 juli 2011 wordt de carensdag definitief afgeschaft voor de arbeiders/arbeidsters die minstens 6 maanden anciënniteit tellen binnen de onderneming.

(…)

HOOFDSTUK 14 - Duur en geldigheid

De huidige overeenkomst wordt gesloten voor een période van twee jaar.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

B. Commentaar

Deze CAO legt een supplementaire verplichting op aan de werkgever ten opzichte van de werklieden met 6 maanden dienst in de onderneming.

In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte die minder dan veertien dagen duurt, is de werkgever verplicht tot betaling van de carenzdag (en vervolgens het gewaarborgd loon gedurende een periode van zeven kalenderdagen), ongeacht de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld

  1. Een arbeider met 4 jaar dienst in de onderneming is arbeidsongeschikt van 7 februari tot en met 15 februari. De duur van de arbeidsongeschiktheid bedraagt dus negen dagen.
  2. Vervolgens is hij een tweede keer arbeidsongeschikt van 3 tot en met 13 oktober.

De arbeider werkt normaal vijf dagen per week, van maandag tot vrijdag. De werkgever is verplicht als volgt te betalen:

1° periode arbeidsongeschiktheid

Ma 7/2

Di 8/2

Wo 9/2

Do 10/2

Vr 11/2

Za 12/2

Zo 13/2

Ma 14/2

Di 15/2

CD

GWL

GWL

GWL

GWL

-

-

GWL

TW

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

100%

85,88%

 2° periode arbeidsongeschiktheid

Ma 3/10

Di 4/10

Wo 5/10

Do 6/10

Vr 7/10

Za 8/10

Zo 9/10

Ma 10/10

Di 11/10

CD

GWL

GWL

GWL

GWL

-

-

GWL

TW

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

100%

85,88%

Wo 12/10

Do 13/10

TW

TW

85,88%

85,88%

  • Legende :

CD       =    carenzdag

GWL   =    gewaarborgd weekloon

TW      =    tweede week


Historiek
01/07/2011 31/12/2013 16 Carenzdag
01/07/2009 30/06/2011 16 Carenzdag
01/04/2007 30/06/2009 16 Carenzdag
01/01/2005 31/03/2007 16 Carenzdag