1502 Opzeggingstermijnen

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 16/12/2011
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 31/12/2013

1. Opzeggingstermijnen

Bij afwijking van de bepalingen van artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt de opzeggingstermijn vastgesteld op :

Anciënniteit

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werknemer

Minder dan 6 maanden (1)

42 kalenderdagen (2) 3 kalenderdagen (2)

 

Van 6 maanden tot minder dan 3 jaar (3)

42 kalenderdagen (2) 14 kalenderdagen (2)

Van 3 jaar tot minder dan 5 jaar (3)

49 kalenderdagen (2) 14 kalenderdagen (2)

Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar (3)

56 kalenderdagen (2) 14 kalenderdagen (2)

Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar (3)

77 kalenderdagen (2) 14 kalenderdagen (2)

Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar (3)

112 kalenderdagen (2) 14 kalenderdagen (2)

20 jaar en méér

 147 kalenderdagen (2) 28 kalenderdagen (2)

Opmerking :    de opzeggingen betekend vóór 1 januari 2012 blijven hun gevolgen behouden.

2. Opzegging in geval van brugpensioen

Anciënniteit

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever

Minder dan 6 maanden (1)

 7 kalenderdagen (2)

Tussen 6 maanden en minder dan 20 jaar (3)

28 kalenderdagen (2)

20 jaar en meer (3)

56 kalenderdagen (2)

(1)   De verkorte opzeggingstermijn van 7 of 3 kalenderdagen kan slechts worden toegepast op voorwaarde dat hij uitdrukkelijk werd vastgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst en/of in het arbeidsreglement. In de individuele arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement kan men eveneens bepalen dat de opzeggingstermijn ingaat de dag volgend op de dag van de betekening. Indien deze bepaling niet uitdrukkelijk is ingeschreven, is de algemene regel van toepassing en gaat de opzeggingstermijn in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend. 

(2)   Kalenderdagen, dit is met inbegrip van zon- en feestdagen. 

(3)  De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend.

In artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt bepaald welke opzeggingstermijnen men dient in acht te nemen om een einde te stellen aan een arbeidsovereenkomst voor werklieden.

In artikel 61 van dezelfde wet is echter voorzien dat de Koning, op voorstel van het paritair comité of van de Nationale Arbeidsraad, de opzeggingstermijnen kan wijzigen in het belang van bepaalde bijzondere categorieën van werknemers of voor de opzeggingen die om sociale of economische redenen zijn gedaan.

Voor het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werden bijzondere (afwijkende)opzeggingstermijnen vastgesteld in het koninklijk besluit van 2 december 2011 dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2011.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 januari 2012.


Historiek
01/01/2012 31/12/2013 1502 Opzeggingstermijnen
19/03/2008 31/12/2011 1502 Opzeggingstermijnen
21/06/2007 18/03/2008 1502 Opzeggingstermijnen
17/09/2004 20/06/2007 1502 Opzeggingstermijnen