070501 Arbeid op maandag 24 en 31 december 2018

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 20/12/2018
Geldig vanaf: 01/06/2018
Geldig tot: 31/12/2018

Op maandag 24 december 2018 en maandag 31 december 2018 is werken toegelaten volgens onderstaande regels:

  • Het personeel waarop een beroep wordt gedaan, aanvaardt vrijwillig te werken;
  • De werknemers moeten hun rustdag op 26 december 2018 en 02 januari 2019 inhalen zodat ze de 48 opeenvolgende uren rust hebben die door de sector-cao’s wordt toegekend.

Voor kapsalons en schoonheidsinstituten is de kerstperiode een periode van intense activiteit.  Dit jaar vallen kerst- en oudejaarsavond op een zondag. Een cao kan echter toestaan dat op maandag 24 en maandag 31 december wordt gewerkt. Een gemeenschappelijke verklaring, opgesteld tijdens een vergadering van 4 december 2018, stelt de vervanging van deze twee dagen vast op 26 december 2018 en 2 januari 2019. Dit stelt de werknemers in staat om te genieten van de 48 uren opeenvolgende rust, vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995:

 

Gemmenschappelijke verklaring betreffende het werk op maandag 24/12/2018 en 31/12/2018 in afwijking van de regel van 48 opeenvolgende uren rust.

Tijdens de voltallige vergadering van 4 december 2018 van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314) formuleren de leden de volgende unanieme gemeenschappelijke verklaring :

  1. De leden van het PC 314 nemen er akte van dat, aangezien 24/12/2018 en 31/12/2018 op een maandag vallen, zich het probleem stelt van de prestaties van de werknemers voor wie maandag een gebruikelijke rustdag is met toepassing van de CAO's van 20 februari en 27 maart 1995 over de 48 opeenvolgende uren rust;
  2. De leden van het PC 314 verklaren dat deze werknemers op de bedoelde maandagen allen mogen werken op vrijwillige basis, in onderlinge iovereenstemming tussen de werknemer en diens werkgever.

Om de werknemer de mogelijkheid te bieden te genieten van de 48 opeenvolgende uren rust die hem gewaarborgd worden door de sectorale CAO's, wordt ook uitdrukkelijk bepaald dat de werknemer de rustdag die het resultaat is van zijn prestaties op maandag 24/12, inhaalt de dag na Kerstmis (feestdag), zijnde 26/12, en dat hij op dezelfde manier de rustdag die het resultaat is van zijn prestaties op dat hij op dezelfde manier de rustdag die het resultaat is van zijn prestaties op maandag 31/12 de dag na Nieuwjaar (feestdag), zijnde op 02/01 inhaalt.

 

Hierbij de cao van 20 februari 1995, gewijzigd door de cao van 27 maart 1995 voor meer info betreffende de bepalingen over de 48 uren opeenvolgende rust:

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen ressorteren.

Artikel 2
De maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur vastgesteld bij artikel 19 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, wordt ingekort respectievelijk tot 41 uren per 1 december 1974 en tot 40 uren per 1 december 1975.

Artikel 3
De wekelijkse arbeidsduur, vastgesteld bij artikel 2, wordt gespreid over 5 dagen met inachtneming van het principe van een wekelijkse rust van 48 achtereenvolgende uren.

Artikel 3bis
§1. Er kan worden afgeweken van het principe van de achtenveertig opeenvolgende uren rust waarin artikel 3 voorziet.
De werkgevers die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid moeten hun voorstel voor advies voorleggen aan het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen binnen ten minste twee maand voor de effectieve invoering van de nieuwe arbeidsregeling.
Het dossier, vergezeld van het ingevulde standaardformulier en van een afschrift van het arbeidsreglement, wordt bij een ter post  aangetekende brief toegezonden aan de voorzitter van het Paritair Comité, die dat dossier zal toezenden aan de leden van het Paritair Comité.
Een afschrift van het dossier wordt door de werkgever toegezonden aan de bevoegde gewestelijke sociale inspectie. Indien de leden van het Paritair Comité geen opmerkingen maken binnen een periode van twee maanden beschouwt de voorzitter het voorstel als goedgekeurd.
De voorzitter zal het advies toezenden aan de bevoegde gewestelijke sociale inspectie en aan de werkgever.

Artikel 4
Bepalingen betreffende de inwerkingtreding, geldigheidsduur en opzeggingsmodaliteiten.

 


Historiek
01/12/2023 01/06/2024 070501 Arbeid op zondag 24 en 31 december 2023
01/06/2018 31/12/2018 070501 Arbeid op maandag 24 en 31 december 2018
01/12/2017 31/05/2018 070501 Arbeid op zondag 24 en 31 december 2017