0704 Vaststelling van de arbeidstijden voor het onderhoudspersoneel

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 01/06/2005
Geldig vanaf: 01/01/2003

De werknemers kunnen tewerkgesteld worden binnen volgende tijdslimieten :

  • op normale weekdagen tussen 6 en 20 uur ;
  • op zon- en feestdagen tussen 7 uur en 10 uur.

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 10 maart 2003 een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vaststelling van de arbeidstijden voor het onderhoudspersoneel gesloten. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 22 december 2003 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2004.

De bepalingen van deze CAO werden overgenomen in volgende CAO's:

  • Art. 32-33 van de CAO van 29/09/2003 (nr 69031)
  • Art. 34-35 van de CAO van 25/04/2005 (nr 74707)
  • Art. 37-38 van de CAO van 04/06/2007 (nr 83845)

Wij geven U hierna de integral tekst van de CAO.

CAO van 10 maart 2003

Artikel l

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Onder werknemers wordt verstaan de arbeiders, arbeidsters die als functie hebben het onderhoud van machines en materiaal en/of het schoonmaken van de bedrijfslokalen.

Artikel 2

Bovengenoemde werknemers kunnen tewerkgesteld worden binnen volgende tijdslimieten :

-        op normale weekdagen tussen 6 en 20 uur ;

-        op zon- en feestdagen tussen 7 uur en 10 uur.

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2003.

Zij wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een vooropzeg van drie maanden betekend bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/03/2003
Registratienr
66295
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
27/03/2003
Registratiedatum
22/05/2003
Onderwerp
Vaststelling van de arbeidstijden voor het onderhoudspersoneel
BS Bericht van neerlegging
05/06/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/12/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
29/01/2004
Keywords
ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT

Historiek
01/01/2003 31/12/2999 0704 Vaststelling van de arbeidstijden voor het onderhoudspersoneel