0701 Arbeidsduur

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 26/09/2008
Geldig vanaf: 01/01/2007

Sinds  01/07/2002: 38 uren/werkweek 

Afwijking: enkel mits het afsluiten van een CAO op bedrijfsniveau

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 4 juni 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling van de classificatie en de aan verbonden loon-en arbeidsvoorwaarden gesloten. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 2 juli 2007 onder het nr. 83845/CO/314. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2007.

Deze CAO treedt in werking op 1 januari 2007 en geldt voor een onbepaalde duur. Zij heft de CAO van 25 april 2005, geregistreerd onder het nr. 74707/CO/314, op.

Wij geven U hierna de bepalingen betreffende de arbeidsduur van deze CAO.

Voor meer informatie over de arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers in de fitness- en afslankingscentra, zie Hfst 40 van onze sectorale documentatie.

A. Tekst CAO 4 juni 2007

HOOFDSTUK I -Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen. Onder werknemers verstaat men de arbeiders, arbeidsters en bedienden.

(…)

HOOFDSTUK III - Arbeidsduurvermindering

Artikel 3

Sinds  01/07/2002 is voor alle werknemers uit de sector de achtendertig uren werkweek ingevoerd.

(…)

HOOFDSTUK IX - Afwijking 38 uren week

Artikel 19

De bedrijven die wensen af te wijken van de toepassing van de 38 uren werkweek kunnen dit enkel mits het afsluiten van een CAO op bedrijfsniveau, mits neerlegging bij de Dienst voor Collectieve Arbeidsbetrekkingen en ter kennisstelling van het paritair comité. Deze collectieve arbeidsovereenkomst dient door minstens één van de sociale partners van werknemerszijde zetelend in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen te zijn mede ondertekend.

(...)

Hoofdstuk XVI - Geldigheid en bijzondere beschikking

Artikel 47

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de CAO van 25 april 2005 en van 15 mei 2006, geregistreerd onder het n° 74707/CO/314 en 80135/CO/314, op.

(…)

Artikel 48

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007 en kan door een van de partijen met drie maanden vooropzeg worden opgezegd.

De opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen bij een ter post aangetekende brief.

B. Commentaar

De wekelijkse arbeisduur is sinds 1 juli 2002 tot 38 uur verminderd. Bijgevolg zijn de loon- en weddeschalen op 1 juli 2002 omgerekend geweest van 39 naar 38 uren (de uurlonen werden dus aangepast met 2,63 %).

Ter herinnering, de wekelijkse arbeidsduur bedroeg al  38 uur (effectief of gemiddeld) :

  • voor de werknemers die in de vroegere  beroepsclassificatie behoorden tot loongroepen 3 (bedienden) en 4 (specialisten arbeiders) van de fitness- en/of body-buildingcentra ;
  • voor de werknemers die in de vroegere beroepsclassificatie behoorden tot het loongroep 3 (bedienden) van de sauna- en/of zonnecentra.

De ondernemingen die onder het PC 314 ressorteren moeten dus de wekelijkse arbeidsduur tot 38 uur verminderen voor :

  • het personeel van de kappersbedrijven en van de schoonheidssalons ;
  • de werknemers die in de vroegere beroepsclassificatie behoorden tot loongroepen 1 (onderhoudspersoneel) en 2 (arbeiders) van de fitness- en/of body-buildingcentra ;
  • de werknemers die in de vroegere beroepsclassificatie behoorden tot loongroepen 1 (onderhoudspersoneel) en 2 (arbeiders) van de sauna- en/of zonnecentra.

Deze overgang naar 38 uur mag volgens twee manieren gebeuren :

  • of de werknemers werken 38 uur per week ;
  • of de werknemers werken 39 uur per week en hebben recht op 6 onbetaalde inhaalrustdagen per jaar. Als de onderneming kiest voor deze tweede modaliteit, moet ze daarvoor een ondernemingsCAO sluiten.

Historiek
01/01/2007 31/12/2999 0701 Arbeidsduur
01/01/2005 31/12/2006 0701 Arbeidsduur
01/01/2003 31/12/2004 0701 Arbeidsduur
01/07/2002 31/12/2002 0701 Arbeidsduur
01/12/1974 30/06/2002 0701 Arbeidsduur