06 Loontoeslagen voor het 's nachts tewerkstellen in de fitnesscentra

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 09/11/2010
Geldig vanaf: 02/09/2010

CAO 14 mei 2007, gewijzigd door CAO 2 september 2010

Geldigheid: 02/09/2010 - onbepaalde

Fitnesscentra:

Nachtarbeid (van 20 u tot 23 u): + 5 % 

Zondagsarbeid en feestdagen: Zie hfst 08

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikelen 3 en 4 van deze overeenkomst werden geannuleerd en vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2010 tot vaststelling van de tewerkstellingsvoorwaarden van de werknemers op zondagen en feestdagen.
Voor de CAO van 2 september 2010, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 08.

HOOFDSTUK I – Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers van de ondernemingen die volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001 betreffende de functieclassificatie, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001 artikel 4, onder het vakgebied fitnesscentra vallen, en waarvoor bij koninklijk besluit van 11 januari 1993 uitzondering is gemaakt op de arbeidswet van 16 maart 1971 artikel 13 en 36 §1 en de wet van 4 januari 1974 artikel 10.

HOOFDSTUK II – Bepalingen

Artikel 2

Voor arbeidsprestatie van 20 uur tot 23 uur wordt een toeslag van 5 % toegekend, berekend op de effectieve lonen.

(...)

Commentaar: Artikelen 3 en 4 van deze overeenkomst werden geannuleerd en vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2010 tot vaststelling van de tewerkstellingsvoorwaarden van de werknemers op zondagen en feestdagen. Voor de CAO van 2 september 2010, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 08.

HOOFDSTUK III – Geldigheid en bijzondere beschikking

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden, geregistreerd onder het nummer 61409/CO/314.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2007 en kan door een van de partijen met drie maanden vooropzeg worden opgezegd.

De opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen bij een ter post aangetekende brief.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/05/2007
Registratienr
82967
Geldig van
01/06/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
22/05/2007
Registratiedatum
29/05/2007
Onderwerp
vaststelling van de loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en het 's nachts tewerkstellen van de werknemers in sommige ondernemingen
BS Bericht van neerlegging
21/06/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/02/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
09/04/2008
Keywords
ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING

Historiek
02/09/2010 31/12/2999 06 Loontoeslagen voor het 's nachts tewerkstellen in de fitnesscentra
01/06/2007 01/09/2010 06 Loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en het 's nachts tewerkstellen (fitnesscentra)
01/10/2001 31/05/2007 06 Loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en het 's nachts tewerkstellen (fitnesscentra)