03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 12/01/2017
Geldig vanaf: 07/12/2016

De functies van de werknemers worden ondergebracht in 5 categorieën in de subsector kappersbedrijf .

De functies van de werknemers worden ondergebracht in 5 categorieën in de subsector schoonheidszorgen.

De functies van de werknemers worden ondergebracht in 7 categorieën in de subsector fitness.

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 7 december 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende beroepenclassificatie (nr. 136869/CO/314).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst; het gaat om de letters en cijfers in vetjes. Vervolgens geven wij u enkele belangrijke praktische schikkingen.

1. Functieclassificatie

1.1. Vakgebieden

De beroepenclassificatie van de functies omvat de functies die van toepassing zijn in de drie volgende vakgebieden of subsectoren:

 • Vakgebied of subsector kappersbedrijf: haarverzorging, hoofdhuidverzorging (bijvoorbeeld kinderkapsalon, dameskapsalon, herenkapsalon, pruikenmaker);
 • Vakgebied of subsector schoonheidszorgen: schoonheidscentrum waarbij de klant passief de handeling ondergaat (bijvoorbeeld schoonheidsinstituut, afslankcentrum, nagelcentrum, zonnebankcentrum);
 • Vakgebied of subsector fitness : fitnesscentrum waarbij de klant actief de handelingen uitvoert (bijvoorbeeld fitnesscentrum, sauna, bodybuilding).

1.2. Subsector kappersbedrijf

 • Categorie 1 - Ingroeibaan:

  • Administratieve bedienden - CODE EIa
  • Andere functies -  CODE CIa 

De werknemer die zonder diploma en zonder ervaring is tewerkgesteld en geen 6 maand anciënniteit heeft in de sector.

 • Categorie 2 - Taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht:

  • Administratieve bedienden - CODE EII
  • Andere functies - CODE CII 

De werknemer die aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

-de werknemer met een erkend diploma of deelcertificaat;
- de werknemer zonder erkend diploma of deelcertificaat en 6 maand anciënniteit in de sector.

 • Categorie 3 - Autonoom uitgevoerde taken (volwaardige kapper):

  • Administratieve bedienden - CODE EIII
  • Andere functies - CODE CIII 

Taken uitgevoerd in volle autonomie in het kader van een professionele handeling.

Eventuele toepassingsproblemen zullen worden voorgelegd aan het Paritair Comité.

Ten laatste na 5 jaar dienstanciënniteit in de sector, gaat de kapster of de kapper over naar categorie 3.

Een afwijking met behoud in categorie 2 is slechts mogelijk indien aan twee voorwaarden gelijktijdig voldaan wordt:

- de werkgever kan bewijzen dat hij jaarlijks minstens 16 uren opleiding heeft aangeboden overeenkomstig de cao van 4 juni 2007 houdende maatregelen ter bevordering
van de werkgelegenheid, de bepaling van de classificatie en de eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden (nr. 83845/CO/314);
- het Bemiddelingscomité dat werd opgericht binnen het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, aangezocht door de werkgever, heeft de afwijking toegestaan.

De werknemer kan zijn competenties eventueel bewijzen via het ervaringsbewijs.

De kapper/kapster kan de vervroegde overstap naar de categorie 3 bekomen, mits een positieve schriftelijke evaluatie, respectievelijk op initiatief van de werkgever, wanneer hij/zij 3 jaar anciënniteit behaalt in de onderneming of respectievelijk op uitdrukkelijke vraag van de kapper/kapster, wanneer hij/zij 3 jaar anciënniteit behaalt in de sector volgens de procedure en de voorwaarden die deze cao worden bepaald.

 • Categorie 4 - Operationeel leidinggevende functies:

  • Administratieve bedienden - CODE EIV
  • Andere functies - CODE CIV 

Leidinggevende functies op de werkvloer.

 • Categorie 5 - Functioneel leidinggevende functies:

  • Administratieve bedienden - CODE EV
  • Andere functies - CODE CV 

Leidinggevende functies met beslissingsrecht.

1.3. Subsector schoonheidszorgen

 • Categorie 1 - Ingroeibaan: 

  • Administratieve bedienden - CODE EIa
  • Andere functies - CODE BIa

De werknemer die zonder diploma en zonder ervaring is tewerkgesteld en geen 6 maand anciënniteit heeft in de sector.

 • Categorie 2 - Taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht:

  • Administratieve bedienden - CODE EII
  • Andere functies - CODE BII 

De werknemer die aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

- de werknemer met een erkend diploma of deelcertificaat;
- de werknemer zonder erkend diploma of deelcertificaat en 6 maand anciënniteit in de sector.

Er wordt overeengekomen dat vanaf 01/01/2013 de werknemer slechts maximaal 2 jaar in deze functie blijft.

 • Categorie 3 - Autonoom uitgevoerde taken:

  • Administratieve bedienden - CODE EIII
  • Andere functies - CODE BIII 

Taken uitgevoerd in volle autonomie in het kader van een professionele handeling.

Eventuele toepassingsproblemen zullen worden voorgelegd aan het Paritair Comité.

Vanaf 01/01/2013 verwerft de werknemer na maximum 2 jaar sectoranciënniteit de categorie 3.

 • Categorie 4 - Operationeel leidinggevende functies:

  • Administratieve bedienden - CODE EIV
  • Andere functies - CODE BIV 

Leidinggevende functies op de werkvloer.

 • Categorie 5 - Functioneel leidinggevende functies:

  • Administratieve bedienden - CODE EV
  • Andere functies -  CODE BV 

Leidinggevende functies met beslissingsrecht.

1.4. Subsector fitness

 • Categorie 1 - Fitness initiator of groepsfitness initiator - CODE F1

Zonder diploma en zonder ervaring en minder dan 6 maand anciënniteit in de sector.

Voorbeeld: fitness instructor of groepsfitness instructor (die ook andere bedrijfsgerelateerde taken uitvoert welke geen hoger opleidingsniveau vragen) welke enkel werkt met voorgeprogrammeerde programma's of concepten, en met minder dan 6 maand anciënniteit in de sector.

 • Categorie 2 - Fitness initiator of groepsfitness initiator - CODE F2

De werknemer die aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

- werknemer met een erkend diploma of deelcertificaat;
- werknemer zonder erkend diploma of deelcertificaat en 6 maand anciënniteit in de sector.

Voorbeeld : fitness instructor of groepsfitness instructor (die ook andere bedrijfsgerelateerde taken uitvoert welke geen hoger opleidingsniveau vragen) welke enkel werkt met voorgeprogrammeerde programma's of concepten. De werknemer maakt geen programma's of lessen op eigen initiatief.

 • Categorie 3 - Fitness instructor of groepsfitness instructor - CODE F3

Taken uitgevoerd in volle autonomie in het kader van professionele handeling.

Voorbeeld: fitness instructor of groepsfitness instructor (die ook andere bedrijfsgerelateerde taken uitvoert). De werknemer neemt wel initiatief om een oefenprogramma aan te reiken binnen het vastgestelde clubaanbod.

 • Categorie 4 - Personal Trainer - CODE F4

Taken uitgevoerd in volle autonomie in het kader van professionele handeling ook in een één tot één relatie.

Voorbeeld: Personal Trainer die ook werkt in een één tot één relatie met de klant, waarbij programma's worden uitgewerkt die een specifiek antwoord geven aan de behoefte en noden van de klant (en die ook andere bedrijfsgerelateerde taken uitvoert).

 • Categorie 5 - Gespecialiseerd Personal Trainer en Instructor - CODE F5

Taken uitgevoerd in volle autonomie in het kader van professionele handeling ook in een één tot één relatie gericht naar bijzondere risicogroepen.

Voorbeeld: Personal Trainer of lnstructor met bijzondere kwalificatie welke meestal op afspraak werkt, ook met bijzondere risicogroepen.

 • Categorie 6 - Operationeel leidinggevende functies - CODE F6

Leidinggevende functies op de werkvloer.

 • Categorie 7 - Functioneel leidinggevende functies - CODE F7

Leidinggevende functies met strategisch beslissingsrecht (administratieve, financiële zaken / HR beleid). Onder andere cluster managers.

2. Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

 • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
 • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van iedere nieuw aangeworven werknemer en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
07/12/2016
Registratienr
136869
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
09/12/2016
Registratiedatum
09/01/2017
Onderwerp
functieclassificatie
BS Bericht van neerlegging
18/01/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/08/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
29/09/2017
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
07/12/2016 31/12/2050 03 Beroepenclassificatie
01/07/2014 06/12/2016 03 Beroepenclassificatie
01/01/2013 30/06/2014 03 Beroepenclassificatie
01/01/2012 31/12/2012 03 Beroepenclassificatie
01/07/2009 31/12/2011 03 Beroepenclassificatie
01/01/2009 30/06/2009 03 Beroepenclassificatie
01/01/2007 31/12/2008 03 Beroepenclassificatie
01/10/2001 31/12/2006 03 Beroepenclassificatie
01/01/1999 30/09/2001 03 04 Beroepenclassificatie in de sauna's en/of zonnecentra
01/01/1999 30/09/2001 03 03 Beroepenclassificatie in de fitness- en/of body-buildingcentra
01/01/1999 30/09/2001 03 02 Beroepenclassificatie in de sector schoonheidszorgen
01/01/1999 30/09/2001 03 01 Beroepenclassificatie in de kapsalons
01/10/2001 30/09/2001 03 Beroepenclassificatie