02 Bevoegdheid van het Paritair Comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 05/01/1995
Geldig vanaf: 01/10/1991

RSZ-kengetallen:

  • 123: Algemeen kengetal voor de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;
  • 223: kengetal voorbehouden aan de werkgevers die een fitness- of bodybuildingcentrum exploiteren.

In het Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972 verscheen het Koninklijk Besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan. In dit KB wordt o.a. de bevoegdheid bepaald van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen. Deze bevoegdheid werd intussen nog gewijzigd door koninklijke besluiten van 25 februari 1983 (Belgisch Staatsblad 12 april 1983) en 23 september 1991 (Belgisch Staatsblad 1 oktober 1991).

In voormeld paritair comité werd op 17 februari 1992 een bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in dit paritair comité. Zij werd algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 23 september 1992 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1992.

A) Bevoegdheid

Krachtens artikel 1 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 17 maart 1972 is het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen bevoegd voor de arbeiders en bedienden tewerkgesteld in :

-      kapperssalons voor heren, kapperssalons voor dames en gemengde salons;

-      inrichtingen voor handen- en voetverzorging;

-      schoonheidsinstituten;

-      sauna's;

-      de fitnesscentra;

-      de afslankcentra.

Onder fitnesscentra wordt verstaan de inrichtingen waar personen, al dan niet onder begeleiding, het behoud of de verbetering van hun lichamelijke en/of geestelijke conditie nastreven door het uitvoeren van oefeningen en training, zonder dat deze hetzij medische of paramedische handelingen, hetzij technieken inzake revalidatie vereisen ;

onder afslankcentra wordt verstaan de inrichtingen waar personen, al dan niet onder begeleiding, het behoud of de verbetering van hun gewicht of uiterlijk nastreven door lichamelijke oefeningen of behan­delingen, massage of psychische begeleiding, zonder dat deze activiteiten echter medische of paramedische handelingen vereisten.

B) Toepassing CAO's

Met ingang van 1 oktober 1991 zijn de collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen vóór die datum, eveneens van toepassing op fitness- en de afslank­centra.

C) Praktische schikkingen

Het inschrijvingsnummer bij de RSZ van de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen wordt voorafgegaan door kengetal 123, de werkgevers die een fitness- of bodybuildingcentrum exploiteren uitgezonderd. Het inschrijvingsnummer bij de RSZ van laatstgenoemde categorie werkgevers wordt voorafgegaan door kengetal 223.

De bovenstaande tekst moet u toelaten na te gaan of het Paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoon­heidszorgen bevoegd is voor uw onderneming.

Indien de aangeslotenen van het erkende sociaal secretariaat Groep S - Sociale Samenwerking vzw menen dat dit paritair comité niet of niet meer bevoegd is voor hun onderneming, dan dienen zij contact te nemen met onze diensten.


Historiek
01/10/1991 31/12/2999 02 Bevoegdheid van het Paritair Comité