01 Protocolakkoord

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 16/06/2011
Geldig vanaf: 01/01/2011

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 19 mei 2011 een protocolakkord gesloten.

Wij geven u hierna de tekst van deze protocolakkoord.

De partijen gaan akkoord om in twee fases te werken.

De minimumuurlonen van de sector worden per 1 januari 2012 verhoogd met 0,3%.

Vanaf 1 juli 2011 bedraagt de werkgevertussenkomst - op basis van de treinkaart - in de transportkosten 100%.

Ten laatste na 5 jaar anciënniteit in de sector, gaat de arbeider over naar categorie 3.

Bij wijze van afwijking mag de arbeider in categorie 2 blijven als de werkgever minstens 2 dagen vorming per jaar voorstelt en als de arbeider niet geslaagd is voor de validering van de competenties.

De verloning, die gekoppeld is aan de classificatie, wordt bepaald op basis van de anciënniteit in de sector.

De sociale partners herinneren er aan dat de wet moet worden toegepast. De kost van het materiaal zal geëvalueerd worden zodat een boete kan worden vastgelegd op basis van een gemiddelde jaarprijs. 

Vanaf 1 juli 2011 wordt de carensdag afgeschaft voor de arbeid(st)ers die meer dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben.

De partijen gaan akkoord om - in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Werk, de FOD Sociale Zekerheid en de RSZ - acties op te zetten om te strijd aan te gaan tegen sociale fraude en illegale arbeid.
Hierbij willen we een bijzondere aandacht voor de naleving van de arbeidsduur en het zoeken naar een efficiënt systeem om de prestaties te registreren.
Uiteraard mag de administratieve last niet verzwaren.

De partijen gaan akkoord om een collectieve overeenkomst af te sluiten waarin de inhoud van het Europees kaderakkoord - inzake preventie van gezondheidsrisico’s in de kapperssector en de engagementen van de verklaring van Dresden - wordt opgenomen.

Verlenging van de bestaande CAO’s.

De sector verbindt er zich toe de deelname aan vorming met minstens 5% per jaar te verhogen.

Alle CAO’s worden verlengd en het brugpensioen vanaf 56 jaar wordt ingevoerd.
 

De sectorale partners verbinden er zich toe een oplossing te zoeken voor de bestaande scheeftrekkingen in de sector, en dit op het vlak van:

- Verhoging van de koopkracht en getrouwheid van de werknemers aan de sector
- Classificatie en uitwerking van een duidelijk beroepsprofiel
- Buitengewone prestaties en flexibiliteit

De bedoeling is bekwame werknemers te hebben die trouw zijn aan de sector en die  betaald worden in verhouding tot hun inspanningen. 

Een onafhankelijk bureau zal een studie uitvoeren met de bedoeling een goede verloning voor te stellen die rekening houdt met de economische realiteit en met de eisen van de consumenten.

De opdrachten voor dit studiebureau zullen paritair bepaald worden en gefinancierd worden door het Fonds voor Bestaanszekerheid.

De werkgevers stellen flexbiliteitsmaatregelen voor met eventuele compensatie voor de buitengewone prestaties en registratiesystemen voor de prestaties.

Er zal een nieuwe classificatie worden voorgesteld in het kader van de realisatie van fase 2.

Er werd overeengekomen dat de CAO’s ten laatste tegen 30/04/2012 moeten worden afgesloten.


Historiek
01/01/2011 31/12/2999 01 Protocolakkoord
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocolakkoord
01/01/2007 31/12/2008 01 Protocolakkoord