54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 28/11/2017
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2016

Betalingsdatum

juni van elk jaar

Mogelijkheid omzetting

ja, vóór 30 september 2015.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de ecocheques.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en een commentaar.

A. Tekst CAO

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - Definitie

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd.

Artikel 3

§1. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder ecocheque verstaan, het voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst.

§2. De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in deze lijst.

Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de werknemer.

Artikel 4

De nominale waarde van de ecocheque staat aangegeven op de cheque, met een maximum van 10 EUR per ecocheque.

HOOFDSTUK III - Toekenningsmodaliteiten

Artikel 5

Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode worden ecocheques één keer per jaar toegekend ter waarde van 250 EUR.

Artikel 6

Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques worden betaald volgens de volgende schijven:

Wekelijkse arbeidsduur Bedrag
Vanaf 27u/week 250 EUR
Vanaf 20u en minder dan 27u/week 200 EUR
Vanaf 17,5u en minder dan 20u/week 150 EUR
Minder dan 17,5u/week 100 EUR
Contracten van 8u/week en eendagscontracten 75 EUR

Onder wekelijkse arbeidsduur in de hierboven vermelde tabel wordt verstaan het gemiddelde van de effectieve prestaties in de referteperiode.

Artikel 7

De betaling van deze ecocheques vindt plaats een keer per jaar, in de loop van de maand juni.

Artikel 8

De bovenvermelde bedragen zijn verschuldigd aan de werknemers met een volledige referteperiode.

De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar.

Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, zal het bedrag vastgesteld volgens de hierboven vermelde schijven, betaald worden pro rata van de werkelijke prestaties en daarmee volgens de CAO nr.98 gelijkstelde periodes (art.6,§3).

Voorbeeld 1: Een werknemer is gedurende 3 opeenvolgende weken afwezig van het werk ingevolge een operatie. Deze 3 weken worden gelijkgesteld.

Voorbeeld 2: Een werkneemster neemt haar 15 weken moederschapsverlof op. Deze 15 weken worden gelijkgesteld.

Artikel 9

Gelet op de opleidingsperiode, gelet op de beperktere vertrouwdheid van de studenten in het bedrijfsleven, worden uitgesloten van deze regeling de werknemers verbonden met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten zoals bepaald door titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en die onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdragen.

HOOFDSTUK IV - Informatieverstrekking aan de werknemers

Artikel 10

Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden afgegeven, informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de inhoud van de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr 98 genoemde lijst en ook telkenmale dat ze door de Nationaal arbeidsraad wordt gewijzigd.

Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die de werkgever verlaat in kennis gesteld van het aantal ecocheques die hem moeten worden toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen worden afgegeven.

HOOFDSTUK V - Omzetting in de ondernemingen

Artikel 11

Bedrijfsonderhandelingen kunnen enkel betrekking hebben op de omzetting van de ecocheques.

Ze kunnen in de ondernemingen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 30 september 2015 omgevormd worden in een ander voordeel.

Artikel 12

De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn dan de totale patronale kost van de toepassing van de netto-verhoging in schijven zoals voorzien in het sectorale suppletieve stelsel, alle lasten inbegrepen voor de werkgevers.

In dat kader kan van de schijven van het sectoraal suppletief systeem worden afgeweken.

Artikel 13

Indien geen ondernemings-CAO wordt gesloten vóór 30 september 2015 dan zal automatisch het systeem van ecocheques, zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst, van toepassing zijn.

HOOFDSTUK VI - Slotbepalingen

Artikel 14

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende de ecocheques (122859/CO/311). Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

B. Commentaar

Voor de ecocheques die worden toegekend volgens de voorwaarden opgesomd in de CAO, zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd en ze zijn evenmin belastbaar.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130045
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
01/01/2017
Neerleggingsdatum
06/10/2015
Registratiedatum
12/11/2015
Onderwerp
toekenning ecocheques
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
11/05/2016
Keywords
ECOCHEQUES

Historiek
06/12/2023 31/12/2050 54 Ecocheques
23/11/2021 05/12/2023 54 Ecocheques
01/01/2017 22/11/2021 54 Ecocheques
01/01/2015 31/12/2016 54 Ecocheques
01/12/2013 31/12/2014 54 Ecocheques
01/06/2011 30/11/2013 54 Ecocheques
01/07/2009 31/05/2011 54 Ecocheques