54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 12/10/2009
Geldig vanaf: 01/07/2009
Geldig tot: 31/05/2011

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 juni 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de ecocheques. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nr. 95258/CO/311.  Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2009.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en een commentaar.

A. CAO 23 juni 2009

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - Definitie

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd.

Artikel 3

§ 1. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder ecocheque verstaan, het voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst.

§ 2. De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in deze lijst.

Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de werknemer.

Artikel 4

De nominale waarde van de ecocheque staat aangegeven op de cheque, met een maximum van 10 euro per ecocheque.

HOOFDSTUK III - Toekenningsmodaliteiten

 Artikel 5

Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode worden ecocheques één keer per jaar toegekend ter waarde van :

- 125 EUR in 2009 (eenmalige premie);

- 250 EUR vanaf 2010.

Artikel 6

Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques worden betaald volgens de volgende schijven :

 

Wekelijkse arbeidsduur

2009

2010

Vanaf 27u/week

125 €

250 €

Vanaf 20u en minder dan 27u/week

100 €

200 €

Vanaf 17,5u en minder dan 20u/week

75 €

150 €

Minder dan 17,5u/week

50 €

100 €

Contracten van 8u/week en eendagscontracten

37,5 €

75 €

Onder wekelijkse arbeidsduur in de hierboven vermelde tabel wordt verstaan het gemiddelde van de effectieve prestaties in de referteperiode.

Artikel 7

De betaling van deze ecocheques vindt plaats een keer per jaar, op de volgende tijdstippen:

• In de loop van de maand november 2009;

• Vanaf 2010 : elk kalenderjaar in de loop van de maand juni.

Artikel 8

De bovenvermelde bedragen zijn verschuldigd aan de werknemers met een volledige referteperiode.

De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel is de referteperiode, voor de betaling van de eenmalige premie van de maand november 2009, de periode van 12 maanden die loopt vanaf 1 november 2008 tot en met 31 oktober 2009.

Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, zal het bedrag vastgesteld volgens de hierboven vermelde schijven, betaald worden pro rata van de werkelijke prestaties en daarmee volgens de CAO nr.98 gelijkstelde periodes (art.6,§3).

Voorbeeld 1: Een werknemer is gedurende 3 opeenvolgende weken afwezig van het werk ingevolge een operatie. Deze 3 weken worden gelijkgesteld.

Voorbeeld 2: Een werkneemster neemt haar 15 weken moederschapsverlof op. Deze 15 weken worden gelijkgesteld.

Artikel 9

Worden uitgesloten van deze regeling de werknemers verbonden met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten zoals bepaald door titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en die onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdragen.

HOOFDSTUK IV – Informatieverstrekking aan de werknemers

Artikel 10

Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden afgegeven, informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de inhoud van de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr 98 genoemde lijst en ook telkenmale dat ze door de Nationaal Arbeidsraad wordt gewijzigd.

HOOFDSTUK V - Omzetting in de ondernemingen

Artikel 11

Bedrijfsonderhandelingen kunnen enkel betrekking hebben op de omzetting van de ecocheques.

Ze kunnen in de ondernemingen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 30 oktober 2009 omgevormd worden in een ander voordeel.

Artikel 12

De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag in geen geval hoger zijn dan de totale patronale kost van de toepassing van de netto-verhoging in schijven zoals voorzien in het sectorale suppletieve stelsel, alle lasten inbegrepen voor de werkgevers.

In dat kader kan van de schijven van het sectoraal suppletief systeem worden afgeweken.

Artikel 13

Indien geen ondernemings-CAO wordt gesloten vóór 30 oktober 2009 dan zal automatisch het systeem van ecocheques, zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst worden toegepast.

HOOFDSTUK VI - SLOTBEPALINGEN

Artikel 14

Vóór 30 april 2011 zal in het Paritair Comité een evaluatie gemaakt worden van het suppletief systeem van de ecocheques.

Daarbij zal geëvalueerd worden of de keuze voor het systeem van de ecocheques ook na 2010 moet verder gezet worden of vervangen door een ander suppletief systeem, zonder een brutoformule uit te sluiten met gelijke maximale patronale kost. 

Artikel 15

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité van de handel in voedingswaren.

 

B. Commentaar

Voor de ecocheques die worden toegekend volgens de voorwaarden opgesomd in de CAO, zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd en ze zijn evenmin belastbaar.

 

 

 

 


Historiek
06/12/2023 31/12/2050 54 Ecocheques
23/11/2021 05/12/2023 54 Ecocheques
01/01/2017 22/11/2021 54 Ecocheques
01/01/2015 31/12/2016 54 Ecocheques
01/12/2013 31/12/2014 54 Ecocheques
01/06/2011 30/11/2013 54 Ecocheques
01/07/2009 31/05/2011 54 Ecocheques