4801 Beroepsopleiding

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 05/12/2001
Geldig vanaf: 01/01/1999
Geldig tot: 31/12/2001

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 9 juni 1999 een collectieve arbeids­over­een­komst gesloten betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 30 april 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2001.

 

Het Sociaal Fonds kan tussenkomen in de kosten van de beroepsopleiding, georganiseerd door de werkgevers van de sector : zie onze omzendbrief Hfdst. 20.

 

Voor de werkgeversbijdragen aan het Sociaal Fonds : zie onze omzendbrief Hfdst.19.

 

Voor de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen : zie onze omzendbrief Hfdst.48.2.

 

Wij geven u hierna de nuttige bepalingen van deze CAO

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999 betreffende de tewerkstelling en de vorming

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - Bevordering van de tewerkstelling

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998. Ze wordt gesloten als tewerkstellings- en vormingsakkoord in het kader van sectie 4, hoofdstuk II van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan.

Ze herneemt de bepalingen van het protocol van sectoraal akkoord, getekend in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken op 29 maart 1999.

(...)

 

Initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen :

zie onze omzendbrief Hfdst. 48.2.

 

HOOFDSTUK III - Beroepsopleiding

Artikel 12

De werkgevers zullen aan hun werknemers gedurende de duur van deze overeenkomst een aantal vormingsdagen gedurende hun arbeidstijd toekennen, gelijk aan één dag per werknemer uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Artikel 13

De werkgevers zullen in het kader van het interprofessioneel akkoord hun inspanningen voor de beroepsopleiding van de werknemers binnen de bedrijven verhogen met een bedrag gelijk aan 0,20 % van de loonmassa. Ze brengen hierover één maal per jaar verslag uit aan hun ondernemingsraad binnen  het kader van de inlichtingen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9, gesloten in de Nationale arbeidsraad op 9 maart 1972 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 1972.

HOOFDSTUK IV - Slotbepalingen

Artikel 14

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2001.

Artikel 15

De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de tewerkstelling wordt opgeheven.

 

 

 


Historiek
01/01/2024 31/12/2025 4801 Beroepsopleiding
01/01/2021 31/12/2022 4801 Beroepsopleiding
01/01/2019 31/12/2020 4801 Beroepsopleiding
01/01/2017 31/12/2018 4801 Beroepsopleiding
01/01/2013 31/12/2014 4801 Beroepsopleiding
01/01/2011 31/12/2012 4801 Beroepsopleiding
01/01/2009 31/12/2010 4801 Beroepsopleiding
01/01/1999 31/12/2001 4801 Beroepsopleiding