4801 Beroepsopleiding

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 09/11/2009
Geldig vanaf: 01/01/2009
Geldig tot: 31/12/2010

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd er op 23 juni 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de beroepsopleinding. Zij werd neergelegd bij de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 9 juli 2009 en geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nr. 95263/CO/311.

Wij geven U hierna de integrale tekst van de CAO van 23 juni 2009.

CAO 23 juni 2009

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de
ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - BEROEPSOPLEIDING

Artikel 2 - De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van artikel 30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, gepubliceerd in het Belgisch Staatsbiad van 30 december 2005 en van haar uitvoerings-KB van 11 oktober 2007 (B.S. 15.12.2007).

Artikel 3 - Overeenkomstig het sectorakkoord 2009-2010, verbinden de sociale partners er zich toe om de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector met 5 % te verhogen voor de jaren 2008, 2009 en 2010.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken onderwijsnetwerken.

Artikel 4 - Aan de Ondernemingsraad wordt informatie gegeven op basis van de toelichting van de sociale balans.

Artikel 5 - Jaarlijks zal het Sociaal Fonds een verslag afleveren die een overzicht geeft van de geleverde opleidingsinspanningen in het betrokken paritair comité, met specifieke aandacht voor het doelpubliek, de participatiegraad van de betrokken werknemers en de aard van opleidingen.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2010.


Historiek
01/01/2024 31/12/2025 4801 Beroepsopleiding
01/01/2021 31/12/2022 4801 Beroepsopleiding
01/01/2019 31/12/2020 4801 Beroepsopleiding
01/01/2017 31/12/2018 4801 Beroepsopleiding
01/01/2013 31/12/2014 4801 Beroepsopleiding
01/01/2011 31/12/2012 4801 Beroepsopleiding
01/01/2009 31/12/2010 4801 Beroepsopleiding
01/01/1999 31/12/2001 4801 Beroepsopleiding