4801 Beroepsopleiding

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 16/05/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd er op 9 december 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de beroepsopleinding.

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - BEROEPSOPLEIDING

Artikel 2

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van artikel 30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 en van haar uitvoerings-KB van 11 oktober 2007 (B.S. 15.12.2007).

Artikel 3

Overeenkomstig het sectorakkoord 2011-2012, verbinden de sociale partners er zich toe om jaarlijks de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector met 5% te verhogen voor de jaren 2011 en 2012.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken onderwijsnetwerken.

Artikel 4

Aan de Ondernemingsraad wordt informatie gegeven op basis van de toelichting van de sociale balans.

Artikel 5

Jaarlijks zal het Sociaal Fonds een verslag afleveren die een overzicht geeft van de geleverde opleidingsinspanningen in het betrokken paritair comité, met specifieke aandacht voor het doelpubliek, de participatiegraad van de betrokken werknemers en de aard van opleidingen.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Gezamenlijke verklaring van de sociale partners omtrent de opleiding in PC 202, 311 en 312, gevoegd bij de CAO betreffende de opleiding van 9 december 2011

Omwille van de moeilijke sectoronderhandelingen hebben de sociale partners pas na vele onderhandelingsvergaderingen een akkoord bereikt en hebben zij pas op 9 december 2011 een protocolakkoord voor de jaren 2011-2012 ondertekend.

Aangezien de discussie over de opleiding binnen de sector een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de sectoronderhandelingen, waren de sociale partners in de onmogelijkheid om tijdig een collectieve arbeidsovereenkomst inzake opleiding te ondertekenen en neer te leggen voor 2011, i.e. tegen 1 november 2011 zoals uitzonderlijk voor 2011 was overeengekomen door de interprofessionele gesprekspartners.

De sociale partners vragen dan ook rekening te willen houden met deze bijzondere omstandigheden bij de evaluatie van de opleidingsinspanningen voor 2011 en vragen dan ook dat de paritaire comités 202, 311 en 312 worden opgenomen in de lijst van de sectoren die voldoen aan de verplichtingen inzake opleiding voor zowel 2011 als 2012.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/12/2011
Registratienr
108076
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
21/12/2011
Registratiedatum
31/01/2012
Onderwerp
professionele vorming
BS Bericht van neerlegging
13/02/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/02/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
23/05/2013
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2024 31/12/2025 4801 Beroepsopleiding
01/01/2021 31/12/2022 4801 Beroepsopleiding
01/01/2019 31/12/2020 4801 Beroepsopleiding
01/01/2017 31/12/2018 4801 Beroepsopleiding
01/01/2013 31/12/2014 4801 Beroepsopleiding
01/01/2011 31/12/2012 4801 Beroepsopleiding
01/01/2009 31/12/2010 4801 Beroepsopleiding
01/01/1999 31/12/2001 4801 Beroepsopleiding