4801 Beroepsopleiding

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 28/11/2017
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2014

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd er op 11 december 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de beroepsopleinding.

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - BEROEPSOPLEIDING

Artikel 2

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van artikel 30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 en van haar uitvoerings-KB van 11 oktober 2007 (B.S. 15.12.2007).

Artikel 3

Overeenkomstig het sectorakkoord 2013-2014, verbinden de sociale partners er zich toe om jaarlijks de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector met 5% te verhogen voor de jaren 2013 en 2014.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken onderwijsnetwerken.

De sociale partners verbinden zich ertoe een werkgroep samen te brengen met het oog op een dorlichting van de opleiding in de sector.

Artikel 4

Aan de Ondernemingsraad wordt informatie gegeven op basis van de toelichting van de sociale balans.

Artikel 5

Jaarlijks zal het Sociaal Fonds een verslag afleveren die een overzicht geeft van de geleverde opleidingsinspanningen in het betrokken paritair comité, met specifieke aandacht voor het doelpubliek, de participatiegraad van de betrokken werknemers en de aard van opleidingen.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/12/2013
Registratienr
119824
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
31/12/2014
Neerleggingsdatum
20/12/2013
Registratiedatum
05/03/2014
Onderwerp
bijkomende vormingsinspanningen
BS Bericht van neerlegging
20/03/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
31/08/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
28/11/2014
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 4801 Beroepsopleiding
01/01/2019 31/12/2020 4801 Beroepsopleiding
01/01/2017 31/12/2018 4801 Beroepsopleiding
01/01/2013 31/12/2014 4801 Beroepsopleiding
01/01/2011 31/12/2012 4801 Beroepsopleiding
01/01/2009 31/12/2010 4801 Beroepsopleiding
01/01/1999 31/12/2001 4801 Beroepsopleiding