40 Deeltijdse arbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 26/06/2003
Geldig vanaf: 01/01/2002
Geldig tot: 30/06/2003

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 5 november 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het deeltijds werk. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 8 november 2002 en geregistreerd op 2 december 2002 onder het nr. 64.589/CO/311.

Deze CAO vervangt de CAO van 24 juni 1991 met betrekking tot het deeltijds werk. Deze overeenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 5 maart 1993 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 mei 1993.

 

Wij geven u hierna de integrale tekst van de CAO.

 

CAO van 5 november 2002

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - Minimale wekelijkse arbeidsduur

Artikel 2

De wekelijkse arbeidsduur moet minstens achttien uur bedragen, behalve in het geval van de afwijkingen die voorzien zijn in het volgende artikel.

Artikel 3

Het is mogelijk af te wijken van het vorige artikel onder de volgende voorwaarden :

1)    in geval van tijdskrediet kan de wekelijkse arbeidsduur 17,5 uur bedragen;

2)    de overeenkomsten die een wekelijkse arbeidsduur voorzien van minder dan achttien uur, mogen enkel overeenkomsten voor onbepaalde duur zijn die beantwoorden aan de voorwaarden voorzien bij artikel 1, eerste alinea, 3° van het Koninklijk Besluit van 20 december 1990 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Het is evenwel toegelaten af te wijken van de laatste voorwaarde voorzien bij artikel 1, eerste alinea, 3° van dat Koninklijk Besluit middels mededeling van het aantal contracten, van de plaats van tewerkstelling, van het wekelijks arbeidsstelsel en van het uurrooster voor de werknemers die minder dan twaalf uren per week presteren, aan de ondernemingsraad, of indien deze niet bestaat aan de syndicale afvaardiging of indien deze niet bestaat aan de vakorganisaties;

 

Commentaar: Het voormelde Koninklijk Besluit van 20 december 1990 werd intussen vervangen door een Koninklijk Besluit van 21 december 1992. De overeenkomsten van onbepaalde duur met een wekelijkse arbeidsduur van minder dan 18 uur moeten dagprestaties van minstens 4 uur voorzien en tegelijk voldoen aan de volgende voorwaarden:

q       de in de arbeidsovereenkomst voorziene prestaties moeten verricht worden volgens een vast uurrooster dat vermeld is in de arbeidsovereenkomst en in het arbeidsreglement;

q       de arbeidsovereenkomst bepaalt dat bijkomende prestaties uitgesloten zijn behalve wanneer zij rechtstreeks voorafgaan aan of volgen op de in de arbeidsovereenkomst vermelde prestaties;

q       de arbeidsovereenkomst bepaalt dat de prestaties, die verricht worden boven de grenzen vastgelegd in de arbeidsovereenkomst recht geven op een vermeerdering van loon, zoals bepaald bij artikel 29, §1, van de Arbeidswet van 16 maart 1971;

q       een kopie van de arbeidsovereenkomst moet gezonden worden aan de dienst van de Inspectie van de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkplaats waar de werknemer hoofdzakelijk tewerkgesteld is.

                         Van deze laatste voorwaarde kan dus, zoals boven voorzien worden afgeweken.

 

3)    het uurvolume van de arbeidsovereenkomsten die een arbeidsduur voorzien van minder dan achttien uur per week, mag de 5 % van het volume van de uren die contractueel voorzien zijn in het geheel van de contracten voor onbepaalde duur en van de startbaanovereenkomsten niet overschrijden;

4)    een minimum van één arbeidsovereenkomst lager dan achttien uur wordt nochtans gegarandeerd per winkel;

5)    het schoonmaakpersoneel wordt niet in rekening genomen voor de berekening van het quotum van 5 %;

6)    het quotum van 5 % moet bereikt worden op 31 december 1991 of op een andere datum vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de onderneming volgens de bepalingen van de Wet van 5 december 1968.

HOOFDSTUK III - Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur

Artikel 4

§1            Vanaf 1 december 2002 geldt voor de deeltijdse werknemers met een anciënniteit in de onderneming van vijf jaar en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 18 uur per week, die hiervoor een schriftelijke aanvraag doen, een individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 20 uur per week, in een variabel uurrooster.

Vanaf 1 december 2003 geldt voor de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van drie jaar en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 18 uur per week, die hiervoor een schriftelijke aanvraag doen, een individueel recht tot verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 20 uur per week, in een variabel uurrooster.

§2            De bepalingen van de eerste alinea zijn niet van toepassing op de ondernemingen in moeilijkheden die daartoe op ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten en dit zolang de onderneming in moeilijkheden is.

HOOFDSTUK IV - Slotbepalingen

Artikel 5

De collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991 met betrekking tot het deeltijds werk wordt opgeheven.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Ze kan herzien of opgezegd worden op vraag van de meest gerede partij mits het betekenen van een vooropzeg van drie maanden gericht bij een ter post aangetekende brief aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

 


Historiek
01/01/2016 31/12/2999 40 Deeltijdse arbeid
01/01/2012 31/12/2015 40 Deeltijdse arbeid
01/04/2009 31/12/2011 40 Deeltijdse arbeid
01/10/2005 31/03/2009 40 Deeltijdse arbeid
01/07/2003 30/09/2005 40 Deeltijdse arbeid
01/07/2003 30/06/2003 40 Deeltijdse arbeid
01/01/2002 30/06/2003 40 Deeltijdse arbeid
01/05/1991 31/12/2001 40 Deeltijdse arbeid