2801 Tijdskrediet met motief

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 24/11/2017
Geldig vanaf: 01/07/2015
Geldig tot: 30/06/2017

Tot 31/03/2017:

Het tijdskrediet moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Deze cao moet eveneens de mogelijke duur van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bepalen voor de volgende motieven:

 • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar;
 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 • een erkende opleiding volgen.

NB : Indien er vóór 01.09.2012 een sectorale of ondernemings-cao is gesloten om het recht op het voltijdse of 1/2-tijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze cao het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het 1/2-tijdse tijdskrediet omwille van de voormelde motieven te bekomen, zonder de maximumtermijn van 36 of 48 maanden te overschrijden.

Pas op :

 • de maximumduur van het tijdskrediet voor voornoemde motieven is dus afhankelijk van de cao die in de sector of de onderneming van toepassing is. We raden u aan de inhoud ervan goed te lezen om de mogelijke duur te bepalen;
 • voor de motieven 1 tot 3 is de maximumduur van het recht op onderbrekingsuitkeringen 48 maanden, terwijl de maximumduur van het recht op tijdskrediet nog steeds 36 maanden is. Men verwacht dat de reglementering van het recht nog in overeenstemming zal worden gebracht met die van de uitkeringen.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Vanaf 01/04/2017:

Het tijdskrediet moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Deze cao moet eveneens de mogelijke duur van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bepalen voor de volgende motieven:

 • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar;
 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 • een erkende opleiding volgen.

Pas op :

 • voor de motieven 1 tot 3 is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 51maanden;
 • voor het motief 4 (opleiding) is de maximumduur van het recht op tijdskrediet en op onderbrekingsuitkeringen 36 maanden;
 • de maximumduur van het tijdskrediet voor voornoemde motieven is dus afhankelijk van de cao die in de sector of de onderneming van toepassing is. We raden u aan de inhoud ervan goed te lezen om de mogelijke duur te bepalen.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

NB : Indien er vóór 01.09.2012 een sectorale of ondernemings-cao is gesloten om het recht op het voltijdse of 1/2-tijdse tijdskrediet uit te breiden tot meer dan een jaar, maakt deze cao het mogelijk om het bijkomende recht op het voltijdse of het 1/2-tijdse tijdskrediet omwille van de voormelde motieven te bekomen, zonder de maximumtermijn van 36 of 51 maanden te overschrijden.

Voor de reglementering inzake tijdskrediet verwijzen wij u naar onze brochure.

 

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het tijdskrediet.

Wij geven u hierna de bepalingen uit deze collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK I – TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Artikel 2

De hieronder vastgestelde bepalingen worden toegevoegd aan de regels van CAO nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012.

HOOFDSTUK II – RECHTHEBBENDEN EN VORMEN

Artikel 3

Het uitvoerend personeel heeft recht op de volgende vormen van tijdskrediet voorzien in CAO nr. 103:

 • Voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering zonder motief gelijk aan een equivalent van maximum 12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties over de gehele loopbaan;
 • Voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering met motief gedurende maximum 36 of 48 maanden;
 • Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar;
 • 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van landingsbanen vanaf de leeftijd van 50 jaar wanneer de werknemer een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar heeft doorlopen.

Artikel 4

Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft recht op de volgende vormen van tijdskrediet voorzien in CAO nr. 103:

 • Voltijds tijdskrediet zonder motief gelijk aan een equivalent van maximum 12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties over de gehele loopbaan;
 • Voltijds tijdskrediet met motief gedurende maximum 36 of 48 maanden.

Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft in toepassing van artikel 2 § 3 van CAO nr. 103 geen recht op een halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering.

Artikel 5

Mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag, heeft het niet-uitvoerend personeel van 55 jaar en ouder, bovenop de rechten voorzien in artikel 4, recht op de volgende vormen van tijdskrediet voorzien in CAO nr. 103:

 • Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering zonder motief gelijk aan een equivalent van maximum 12 maanden volledige schorsing van de arbeidsprestaties over de gehele loopbaan;
 • Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering met motief gedurende maximum 36 of 48 maanden;
 • Halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering in het kader van het stelsel van landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar;

HOOFDSTUK III - DUUR

Artikel 6

De verschillende vormen van tijdskrediet worden opgenomen conform de periodes voorzien in CAO nr. 103.

Aanvraag verlengingen

Artikel 7

De aanvraag om het recht op tijdskrediet te verlengen dient schriftelijk te gebeuren en conform de termijnen voorzien in artikel 12 van CAO nr. 103.

HOOFDSTUK IV – ORGANISATIEREGELS

Percentage tijdskrediet

Artikel 8

Het percentage vermeld in artikel 16, § 1 van CAO nr. 103 (5%) wordt verhoogd tot 6%.

Artikel 9

Werknemers van 53 jaar of ouder, die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde of tot een halftijdse betrekking, worden niet meegerekend voor de vaststelling van het percentage, vermeld in artikel 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst (6 %).   

Opname 1/5 tijdskrediet

Artikel 10

De werknemers die recht hebben op een tijdskrediet onder de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, conform de intersectorale CAO met betrekking tot tijdskrediet, hebben het recht dit tijdskrediet op te nemen in één hele of in twee halve dagen.

Opname halftijds tijdskrediet 50+ met toeslag van het Sociaal fond

Artikel 11

In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door de werknemers van 53 jaar of meer met toeslag van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken, zoals bepaald in artikel 14 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, heeft de werknemer het recht om zijn arbeidsprestaties te presteren in een driedagenweek.

De driedagenweek wordt georganiseerd rekening houdend met de modaliteiten zoals bepaald in artikel 13 f) van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Reïntegratie

Artikel 12

Na afloop van de periode van uitoefening van de rechten zoals bepaald in de artikelen 3, 4 en 8 van CAO 103, heeft de werknemer in toepassing van artikel 21, § 1 van CAO nr. 103 het recht terug te keren naar zijn functie of, wanneer dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie conform zijn arbeidsovereenkomst. Ook de plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn.

HOOFDSTUK V - TOESLAG VAN HET SOCIAAL FONDS

Artikel 13

In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door de werknemers van 53 jaar of meer (*), zal door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken een toeslag betaald worden, binnen de volgende voorwaarden:

 1. De toeslag wordt enkel toegekend aan de werknemers met minimum 25 jaar beroepsloopbaan en die minimum ¾ van een voltijdse betrekking werden tewerkgesteld gedurende de 24 maanden voor de aanvraag;
 2. De toeslag bedraagt 148,74 EUR per maand.
 3. De betrokken werknemers moeten gedurende hun loopbaan in de onderneming minstens vijf jaar anciënniteit hebben in een arbeidsregime van 27 uur per week of meer (waaronder de volledige periode van de twaalf maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet).
 4. De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn beroepsloopbaan verder te zetten tot aan het pensioen in een stelsel van halftijds tijdskrediet(tijdskrediet zonder motief en/of tijdskrediet eindeloopbaan 55+).
 5. De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn pensioen ten laatste te nemen op de wettelijke minimumleeftijd.
 6. De betrokken werknemer moet een variabel uurrooster aanvaarden.
 7. De deeltijdse werknemers, die in het kader van het stelsel van het tijdskrediet hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, hebben recht op de toeslag van 148,74 euro naar verhouding van hun prestaties volgens het volgende systeem:
  148,74 EUR x [(aantal uren per week voorzien in de arbeidsovereenkomst - 17,5)/17,5].
  Voorbeeld : een werknemer met een arbeidsduur van 30 uur per week, ontvangt een toeslag van 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 EUR per maand.
 8. De verbintenis tot het betalen van een toeslag vervalt, wanneer er een bijdrage (sociale zekerheidsbijdrage of andere) op zou verschuldigd zijn.
 9. De financiering en de praktische organisatie van de betaling van deze toeslagen via het Sociaal fonds wordt behouden. De opbrengst van de bijdrage ten voordele van de tewerkstelling wordt bij voorrang voor dit initiatief aangewend.

Deze maatregel maakt een tewerkstellingsmaatregel uit om oudere werknemers aan het werk te houden, en om zo de activiteitsgraad te verhogen.

HOOFDSTUK VI - INFORMATIE EN OVERLEG INZAKE TEWERKSTELLING

Artikel 14

Met respect voor de bevoegdheden van de syndicale afvaardiging zoals vermeld in CAO nr. 5 en de verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het statuut van de syndicale afvaardiging gesloten in het Paritair comité 311, wordt in het kader van de discussie en het overleg over de evolutie van de tewerkstelling, per trimester, een dubbele informatie per zetel overgemaakt door de ondernemingen aan de ondernemingsraden:

 • het aantal personen die tijdskrediet nemen en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming;
 • het aantal personen ouder dan 55 jaar die 1/2de of 1/5de tijdskrediet nemen en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming;
 • het aantal deeltijdse werknemers dat geniet van een arbeidsduurverhoging en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming.

Deze inlichtingen zullen globaal en voor elke zetel afzonderlijk gegeven worden.

HOOFDSTUK VII – SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 juli 2015. Zij houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2017.

De bepalingen van hoofdstuk 5 vormen een verlenging zonder onderbreking van de regeling vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005 betreffende het tijdskrediet die zonder onderbreking werd verlengd door de CAO’s van 27/08/2007, van 23/06/2009, van 9/12/2011 en van 19/02/2014 en dit onder de voorwaarden van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, onder andere:

 • het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt niet verhoogd,
 • de werknemersdoelgroep die aanspraak kan maken op de aanvullende vergoeding wordt niet uitgebreid.

(*) Vanaf 53 tot 55 jaar is enkel een gecombineerde formule mogelijk van halftijds tijdskrediet zonder motief onmiddellijk gevolgd door een halftijds tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar. De toekenningsvoorwaarden voor de toeslag zijn van toepassing vanaf het begin van het tijdskrediet zonder motief.

Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest

Akkoord van 21 september 2015.

Dit akkoord geldt voor het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

De in het Paritair comité vertegenwoordigde organisaties verklaren zich ermee akkoord dat de onderstaande aanmoedigingspremies, voorzien in het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 2005 en door het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2008, toegekend worden mits beantwoord wordt aan de in het besluit gestelde voorwaarden :

 • de aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet;
 • de aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet;
 • de aanmoedigingspremie bij arbeidsduurvermindering in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Dit akkoord heeft uitwerking van 1 januari 2015 tot 31 december 2017.

De partijen vragen dat het zou worden neergelegd en geregistreerd ter griffie van de Administratie van de Collectieve arbeidsbetrekkingen van het de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en overgemaakt aan de Administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, werkgelegenheid, binnenlandse aangelegenheden en landbouw van de Vlaamse regering.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130014
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
30/06/2017
Neerleggingsdatum
08/10/2015
Registratiedatum
09/11/2015
Onderwerp
tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/11/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
03/01/2017
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/01/2022 30/06/2023 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2019 31/12/2021 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2017 30/06/2019 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2015 30/06/2017 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2013 30/06/2015 2801 Tijdskrediet met motief
30/06/2011 30/06/2013 2801 28 Tijdskrediet
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 Tijdskrediet
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 Tijdskrediet
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 Tijdskrediet
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 Tijdskrediet
01/01/2002 31/12/2004 2801 28 Tijdskrediet (loopbaanonderbreking)
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Tijdskrediet (loopbaanonderbreking)
01/01/1997 31/12/2001 2801 28 Loopbaanonderbreking