2801 28 Loopbaanonderbreking

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 30/11/2001
Geldig vanaf: 01/01/1997
Geldig tot: 31/12/2001

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 16 juni 1997 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 24 juni 2000 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2000.

Zij werd gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999 (neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 8 oktober 1999 onder het nr. 52505/CO/311, bericht van neerlegging in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1999).

Wij geven U hierna de bepalingen betreffende de onderbreking van de loopbaan. Voor de algemene reglementering, zie onze interprofessionele documentatie onder nr. 356.

 

Tekst van de CAO van 16 juni 1997, gewijzigd door de CAO van 9 juni 1999

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

 

(...)

HOOFDSTUK IV - Familiaal verlof

A. Bepaalde familiale problemen (korte duur) : zie onze omzendbrief Hfdst.14

B. Onderbreking van de loopbaan om familiale redenen (lange duur)

Artikel 46

Elke werknemer heeft mits naleving van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in artikel 48, recht op een beroepsloopbaanonderbreking om familiale redenen overeenkomstig artikel 100 en volgende van de wet van 22 januari 1985. Voor de werknemers behorende tot de categorieën 1, 2, 2bis en 3 voorzien in Hoofdstuk II - Classificatie van deze collectieve arbeidsovereenkomst dient het recht op beroepsloopbaanonderbreking niet gemotiveerd te worden door familiale redenen.

Onder familiale redenen wordt begrepen:

-      de opvoeding van een afstammeling van lage leeftijd die deel uitmaakt van het gezin;

-      een ernstige ziekte of ongeval met langdurige immobilisatie tot gevolg van een afstammeling in rechte lijn, de echtgeno(o)t(e) of een ascendent in rechte lijn die hetzij onder hetzelfde dak, hetzij alleen woont en in België verblijft.

Deze beroepsloopbaanonderbreking moet de werknemer in de gelegenheid stellen zelf deze persoon te verzorgen wanneer hij geen andere mogelijkheid heeft.

Het recht op beroepsloopbaanonderbreking dient in geen enkel geval te worden toegekend aan werknemers die zich er niet toe verbinden gedurende hun beroepsloopbaanonderbreking geen enkele activiteit als loontrekkende of als zelfstandige te zullen ontplooien.

De duur van de beroepsloopbaanonderbreking bedraagt minimum zes maanden (3 maanden in geval van verlenging van het postnataal verlof) en maximum 5 jaar.

De werknemer in beroepsloopbaanonderbreking dient vervangen te worden en wel door een werknemer die beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de hogervermelde wetgeving inzake beroepsloopbaanonderbreking.

 

Artikel 47

De werknemers die voldoen aan de voorwaarden voorzien door de wet van 22 januari 1985 hebben recht op de vermindering van hun arbeidsprestaties tot 18 uren per week, met een maximumduur van 6 maanden, ter verlenging van hun postnataal verlof.

Artikel 48

De aanvraag en verantwoording dienen vooraf aan de centrale personeelsdirectie te worden overgemaakt. In geval van ziekte of ongeval dient de verantwoording vergezeld te zijn van een medisch getuigschrift waaruit de noodzaak, het belang, de hoogdringendheid en de duur van de toe te dienen zorgen blijkt.

Tijdens het familiaal verlof wegens ziekte of ongeval, kan door de werkgever een onderzoek naar de evolutie van de toestand worden ingesteld, met name om te weten of de oorspronkelijke toestand niet in zoverre verbeterd is dat de aanvrager het werk kan hernemen.

De reïntegratie van de werknemer geschiedt met de anciënniteit die de betrokkene in zijn categorie had verworven op het ogenblik dat hij met familiaal verlof is vertrokken. De werkherneming geschiedt niet noodzakelijk op dezelfde plaats, noch in dezelfde functie.

De werknemer die gedurende dit verlof een winstgevende bezigheid zou uitoefenen of die de bedoeling van het in artikel 42 gedefinieerd familiaal verlof zou ombuigen, zal worden aanzien als zou hij eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst hebben verbroken.

De duur van het oorspronkelijk bekomen verlof kan mits voorafgaandelijk bericht en op aanvraag van de werknemer verminderd worden in overeenkomst met de onderneming die zich met name zal uitspreken in functie van de reïntegratiemogelijkheden verbonden aan de uitvoering van het tijdelijk plaatsvervangingscontract.

De verlenging van de beroepsloopbaanonderbreking op basis van artikel 42 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt toegekend op voorwaarde dat de aanvraag hiervoor drie maanden vooraf wordt gedaan.

C. Deeltijdse beroepsloopbaanonderbreking vanaf 50 jaar

Artikel 49

De voltijdse werknemers (36 uur) met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 50 jaar en ouder en die een uitvoerende functie uitoefenen, kunnen op hun aanvraag een deeltijdse beroepsloopbaanonderbreking bekomen op voorwaarden dat:

1.     de beroepsloopbaanonderbreking van definitieve aard is;

2.     de beroepsloopbaanonderbreking halftijds is;

3.     de werknemers zich ertoe verbinden ten laatste hun pensioen te nemen op 60 jaar (vanaf 1 juli 1997 61 jaar) voor de vrouwen en 65 jaar voor de mannen;

4.     de werknemers tenminste 5 jaar anciënniteit hebben in de onderneming.

De deeltijdse werknemers, tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor minstens 27 uren per week, die in anciënniteit hebben van minstens 5 jaar in de sector in een arbeidsregime van minstens 27 uren per week, en die genieten van onderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA, kunnen op hun aanvraag een deeltijdse beroepsloopbaanonderbreking bekomen onder dezelfde voorwaarden.

De vervanging moet in dat geval geschieden door een contract voor onbepaalde duur van minimum 18 uur per week. De vervanging kan ook geschieden door vermeerdering voor onbepaalde duur van het aantal te presteren uren van deeltijdse werknemers waardoor men tot een minimale arbeidsduur van 28 uur per week komt, doch slechts in zoverre hiermee aan de wettelijke vervangingsverplichting wordt voldaan.

 

(...)

 

 

HOOFDSTUK XI - Slotbepalingen

(...)

 

Artikel 58

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997 en wordt geslote voor onbepaalde tijd, behalve voor wat betreft artikel 46, 2de alinea, 47, 48, en 49 van onderhavige overeenkomst die voor bepaalde duur gelden tot [31 december 2001] (CAO 9 juni 1999).

Ze kan opgezegd worden door elk van de ondertekende partijen bij aangetekend schrijven, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, dat uitwerking heeft drie maanden na ontvangst.

 

De CAO van 9 juni 1999 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1999 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

 


Historiek
01/01/2022 30/06/2023 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2019 31/12/2021 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2017 30/06/2019 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2015 30/06/2017 2801 Tijdskrediet met motief
01/07/2013 30/06/2015 2801 Tijdskrediet met motief
30/06/2011 30/06/2013 2801 28 Tijdskrediet
01/04/2009 30/06/2011 2801 28 Tijdskrediet
01/04/2007 31/03/2009 2801 28 Tijdskrediet
01/04/2005 31/03/2007 2801 28 Tijdskrediet
01/07/2003 31/03/2005 2801 28 Tijdskrediet
01/01/2002 31/12/2004 2801 28 Tijdskrediet (loopbaanonderbreking)
01/01/2002 31/12/2001 2801 28 Tijdskrediet (loopbaanonderbreking)
01/01/1997 31/12/2001 2801 28 Loopbaanonderbreking