25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2010

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 10/06/2010
Geldig vanaf: 01/01/2010
Geldig tot: 31/12/2010

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 25 mei 2010 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten ter bepaling voor 2009 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming. Deze CAO werd neergelegd op de griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 9 juin 2010 en geregistreerd op 23 juin 2010 onder het nummer 99699/CO/311.

CAO van 25 mei 2010

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondememingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK 2 - SOCIALE VOORDELEN

Afdeling 1 - Korting op de syndicale bijdrage

A. Aard van het voordeel

Artikel 2

De werknemers die tewerkgesteld zijn in een onderneming bedoeld in artikel 1 hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken, onder de voorwaarden vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

B. Bedrag

Artikel 3

Het bedrag van de korting werd als volgt vastgelegd :

a) 135 euro per jaar voor werknemers die een normale syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting;

b) 67,50 euro per jaar voor werknemers die een beperkte syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting, evenals voor de werknemers die op brugpensioen zijn.

C. Toekenningsvoorwaarden

Artikel 4

Om recht te hebben op de korting moeten de werknemers, bedoeld in artikel 2 aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° vóór 1 januari 2010 aangesloten zijn bij één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties, welke op nationaal plan zijn verbonden en vertegenwoordigd in het Paritair comité, namelijk :

- het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABW);

- het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV);

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB);

2° hetzij, op 15 juni 2010 tewerkgesteld zijn in een van de in artikel 2 bedoelde ondernemingen, of eventueel, op deze datum zijn gedekt door het stelsel van de gelijkgestelde dagen voorzien in de artikelen 16 en 18 en 41 tot 43 van het Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, hetzij op brugpensioen gesteld zijn volgens het regime, voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale arbeidsraad, tot instelling van een regime voor aanvullende vergoedingen voor bepaalde oudere werknemers in geval zij zijn ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 16 januari 1975, en niet de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben.

D. Betalings- en controlemodaliteiten

Artikel 5

Het Sociaal fonds stort aan elke representatieve interprofessionele werknemersorganisatie de nodige bedragen om de betaling van de ristorno's te verzekeren.

Artikel 6

De werkgevers van de ondememingen bedoeld in artikel 2, overhandigen met de loonfiche voor de maand mei, aan elke in hun onderneming op 15 juni 2010 tewerkgestelde werknemer alsook aan hen die gedekt zijn door het regime van de gelijkgestelde dagen, bepaald in artikel 4, 2° een behoorlijk ingevuld formulier waarvan het model wordt opgemaakt door de Raad van bestuur van het Sociaal fonds.

De werkgevers zenden aan de werknemers die op brugpensioen werden gesteld, bedoeld in artikel 4, 2° het formulier toe, voor zover zij de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben.

Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld van de werkgevers door het beheer van het Sociaal fonds, gevestigd in de Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 8 te 1160 Brussel.

Artikel 7

De werknemers die de in artikel 4 bedoelde toekenningsvoorwaarden vervullen bezorgen aan de in artikel 4, 1° vermelde organisatie, waarvan zij lid zijn, het in artikel 6 bedoelde formulier in tweevoud.

Deze organisatie onderzoekt de effectieve aansluiting van de werknemer en of hij een recht kan doen gelden en betaalt het bedrag van de korting.

De verificatie en de betaling gebeuren tussen 16 juni en 30 september van het lopende dienstjaar.

Artikel 8

Vóór 15 november van het lopende dienstjaar, bezorgt iedere in artikel 4, 1° bedoelde organisatie aan het Sociaal fonds een afrekening met vermelding van het bedrag van de ontvangen sommen, het aantal door de begunstigden ondertekende formulieren en het bedrag dat ermee overeenstemt.

De organisaties zijn verplicht het dubbel van de terugbetalingsformulieren gedurende 5 jaar te bewaren, welke worden gecontroleerd door de expert-boekhouder van het Sociaal fonds.

Artikel 9

De nadere modaliteiten van betaling en controle van de korting op de syndicale bijdrage verlopen volgens het "Reglement van de betaling van de syndicale premies", vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds.

Afdeling 2 - Syndicale vorming

A. Aard van het voordeel

Artikel 10

De onder artikel 4, 1° bepaalde representatieve interprofessionele werknemersorganisaties hebben recht op en financiële deelneming ten laste van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken voor de onkosten die ze dragen bij de organisatie van cursussen of seminaries met het oog op de verbetering van de kennis van de werknemers op economisch, sociaal en technisch vlak, zoals bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 1978 betreffende de syndicale vorming, gesloten in het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken en verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 2 maart 1979.

B. Bedrag

Artikel 11

De globale financiële deelneming van het Sociaal fonds is gelijk aan 59.985 euro. Dit bedrag wordt over de onder artikel 4, 1° bedoelde representatieve interprofessionele werknemersorganisaties verdeeld naar rato van het aantal kortingen op de syndicale bijdrage dat het Sociaal fonds tijdens het jaar 2009 voor elk van hen heeft betaald.

C. Afrekening

Artikel 12

De betaling van de financiële deelneming aan de werknemersorganisaties die vallen onder artikel 4, 1° gebeurt gedurende de maand augustus volgens de modaliteiten die vastgelegd zijn door de Raad van beheer van het Sociaal fonds.

HOOFDSTUK 3 - FINANCIERING

A. Bedrag van de bijdrage van de werkgevers

Artikel 13

Om het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken de mogelijkheid te bieden de definitieve sociale voordelen af te rekenen overeenkomstig hoofdstuk 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bijdrage die door de werkgevers aan het Sociaal fonds moet worden betaald, bepaald op 73 euro per tewerkgestelde werknemer en per bruggepensioneerde op datum van 30 september 2009.

De aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2009 is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgestelde effectief op 30 september 2009.

Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te vragen.

Indien het aantal werknemers tewerkgesteld op 15 mei 2010 gewijzigd wordt met meer dan 10 % ten opzichte van het aantal werknemers meegedeeld op 30 september 2009, zal de bijdrage van de onderneming aangepast worden in functie van deze wijziging.

B. Inning van de bijdrage van de werkgevers

Artikel 14

De inning van de bijdrage van de werkgevers door het Sociaal fonds, berekend overeenkomstig artikel 13, gebeurt in de maand april.

De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 31 mei storten aan het Sociaal fonds.

HOOFDSTUK 4 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2010 en loopt ten einde op 31 december 2010.

 

 


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 25 Syndicale premie
01/01/2023 31/12/2023 25 Syndicale premie
01/01/2022 31/12/2022 25 Syndicale premie
01/01/2021 31/12/2021 25 Syndicale premie
01/01/2020 31/12/2020 25 Syndicale premie
01/01/2019 31/12/2019 25 Syndicale premie
01/01/2018 31/12/2018 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2018 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2017 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2017
01/01/2016 31/12/2016 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2016
01/01/2015 31/12/2015 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2015
01/01/2014 31/12/2014 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2013 31/12/2013 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2012 31/12/2012 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2012
01/01/2011 31/12/2011 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2011
01/01/2010 31/12/2010 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2010
01/01/2009 31/12/2009 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2009
01/01/2008 31/12/2008 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2006 31/12/2006 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2005 31/12/2005 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2004 31/12/2004 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2003 31/12/2003 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2002 31/12/2002 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2001 31/12/2001 25 Syndicale premie en syndicale vorming
01/01/2000 31/12/2000 25 Syndicale premie en syndicale vorming