25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 16/12/2002
Geldig vanaf: 01/01/2002
Geldig tot: 31/12/2002

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 2 juli 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten ter vastlegging voor 2002 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming. Zij werd op 19 juli 2002 neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 12 augustus 2002 onder het nummer 63.608/CO/311.

Wij geven u hierna de bepalingen uit deze collectieve arbeidsovereenkomst.

 

CAO van 2 juli 2002

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II – Sociale voordelen

Afdeling I - Korting op de syndicale bijdrage

A. Aard van het voordeel

Artikel 2

De werknemers die zijn tewerkgesteld in een onderneming bedoeld in artikel 5, a, van de statuten van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken, opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 1983, gesloten in het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken, tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken, onder de voorwaarden vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

B. Bedrag

Artikel 3

Het bedrag van de korting werd als volgt vastgelegd:

a) 116,51 EUR per jaar voor werknemers die voltijds zijn tewerkgesteld (normale syndicale bijdrage) en hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting;

b) 58,25 EUR per jaar voor werknemers die deeltijds zijn tewerkgesteld (beperkte syndicale bijdrage) en hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting, evenals voor de werknemers die op brugpensioen zijn.

C. Toekenningsvoorwaarden

Artikel 4

Om recht te hebben op de korting moeten de werknemers, bedoeld in artikel 2 aan de volgende voorwaarden voldoen:

1°  vóór 1 januari 2002 aangesloten zijn bij één van de représentatieve interprofessionele werknemers-organisaties, welke op nationaal plan zijn verbonden en vertegenwoordigd in het Paritair comité,  namelijk :

-      het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV);

-      het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV);

-      de Algemene Centrale der Libérale Vakbonden van België (ACLVB);

2° hetzij, op 15 juni 2002 tewerkgesteld zijn in een van de in artikel 2 bedoelde ondernemingen, of eventueel, op deze datum zijn gedekt door het stelsel van de gelijkgestelde dagen voorzien in de artikelen 16 en 18 en 41 tot 43 van het Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, hetzij op brugpensioen gesteld zijn volgens het régime, voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale arbeidsraad, tot instelling van een régime voor aanvullende vergoedingen voor bepaalde oudere werknemers in  geval zij zijn ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 16 januari 1975, en niet de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben.

D. Betalingsmodaliteiten

Artikel 5

Het Sociaal fonds stort aan elke representatieve interprofessionele werknemersorganisatie de nodige bedragen om de betaling van de ristorno's te verzekeren.

Artikel 6

De werkgevers van de ondernemingen bedoeld in artikel 2, overhandigen bij gelegenheid van de betaling van het loon einde mei, aan elke in hun onderneming tewerkgestelde werknemer alsook aan hen die gedekt zijn door het régime van de gelijkgestelde dagen, bepaald in artikel 4, 2°, een behoorlijk ingevuld formulier waarvan het model wordt opgemaakt door de Raad van bestuur van het Sociaal fonds.

De werkgevers zenden aan de werknemers die op brugpensioen werden gesteld, bedoeld in artikel 4, 2°, het formulier toe, voor zover zij de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben.

Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld van de werkgevers door het beheer van het Sociaal fonds, gevestigd in de Sint-Bernardstraat 60 te 1060 Brussel.

Artikel 7

De werknemers die de in artikel 4 bedoelde toekenningsvoorwaarden vervullen bezorgen aan de in artikel 4, 1°, vermelde organisatie, waarvan zij lid zijn, het in artikel 6 bedoelde formulier in tweevoud.

Deze organisatie onderzoekt de effectieve aansluiting van de werknemer en of hij een recht kan doen gelden en berekent het bedrag van de korting. Na deze verrichtingen te hebben doen controleren door een andere vertegenwoordigende interprofessionele werknemersorganisatie bedoeld in artikel 4, 1°, geeft zij de begunstigde het bedrag waarop hij recht heeft.

De verificatie en de betaling gebeuren tussen 16 juni en 30 september van het lopende dienstjaar.

E. Controlemodaliteiten

Artikel 8

Vóór 15 november van het lopende dienstjaar, bezorgt iedere in artikel 4,1°, bedoelde organisatie aan het Sociaal fonds een afrekening met vermelding van het bedrag van de ontvangen sommen, het aantal door de begunstigden ondertekende formulieren en het bedrag dat ermee overeenstemt.

De organisaties zijn verplicht het dubbel van de terugbetalingsformulieren te bewaren, welke worden gecontroleerd door de expertboekhouder van het Sociaal fonds.

Afdeling II - Syndicale vorming

A. Aard van het voordeel

Artikel 9

De onder artikel 4, 1° bepaalde representatieve interprofessionele werknemersorganisaties hebben recht op en financiële deelneming ten laste van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken voor de onkosten die ze dragen bij de organisatie van cursussen of seminaries met het oog op de verbetering van de kennis van de werknemers op economisch, sociaal en technisch vlak, zoals bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 1978 betreffende de syndicale vorming, gesloten in het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken en bindend verklaard bij Koninklijk besluit van 19 december 1978.

B. Bedrag

Artikel 10

De globale financiële deelneming van het Sociaal fonds is gelijk aan 51.235 EUR.

Dit bedrag wordt over de onder artikel 4, 1° bedoelde representatieve interprofessionele werknemers-organisaties verdeeld naar rato van het aantal kortingen op de syndicale bijdrage dat het Sociaal fonds tijdens het jaar 2001 voor elk van hen heeft betaald.

C. Afrekening

Artikel 11

De betaling van de financiële deelneming aan de werknemersorganisaties die vallen onder artikel 4,1°, gebeurt gedurende de maand augustus volgens de modaliteiten die vastgelegd zijn door de Raad van beheer van het Sociaal fonds.

HOOFDSTUK III - Financiering

A. Bedrag van de bijdrage van de werkgevers

Artikel 12

Om het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken de mogelijkheid te bieden de sociale voordelen af te rekenen overeenkomstig hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bijdrage die door de werkgevers aan het Sociaal fonds moet worden betaald, bepaald op 72 EUR per tewerkgestelde werknemer op datum van 30 september 2001.

Het "statistiekraam" van de aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2001 is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgestelde effectief op 30 september 2001.

B. Inning van de bijdrage van de werkgevers

Artikel 13

De inning van de bijdrage van de werkgevers door het Sociaal fonds, berekend overeenkomstig artikel 12 gebeurt in de maand mei.

De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 31 mei storten aan het Sociaal fonds.

HOOFDSTUK IV – Inwerkingtreding en geldigheidsduur van de overeenkomst

Artikel 14

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2002 en loopt ten einde op 31 december 2002.

 

 


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 25 Syndicale premie
01/01/2023 31/12/2023 25 Syndicale premie
01/01/2022 31/12/2022 25 Syndicale premie
01/01/2021 31/12/2021 25 Syndicale premie
01/01/2020 31/12/2020 25 Syndicale premie
01/01/2019 31/12/2019 25 Syndicale premie
01/01/2018 31/12/2018 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2018 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2017 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2017
01/01/2016 31/12/2016 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2016
01/01/2015 31/12/2015 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2015
01/01/2014 31/12/2014 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2013 31/12/2013 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2012 31/12/2012 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2012
01/01/2011 31/12/2011 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2011
01/01/2010 31/12/2010 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2010
01/01/2009 31/12/2009 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2009
01/01/2008 31/12/2008 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2006 31/12/2006 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2005 31/12/2005 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2004 31/12/2004 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2003 31/12/2003 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2002 31/12/2002 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2001 31/12/2001 25 Syndicale premie en syndicale vorming
01/01/2000 31/12/2000 25 Syndicale premie en syndicale vorming