24 Syndicale vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 20/02/2024
Geldig vanaf: 01/01/2001

Krediet: 18 x aantal mandaten (OR, CPBW, VA), per organisatie en voor een periode van 4 jaar.

Begunstigden: vertegenwoordigers van het personeel (OR, CPBW, VA).

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 5 juli 1978 een collectieve arbeidsovereen­komst gesloten betreffende de syndicale vorming (KB van 19 december 1978, BS 2 maart 1979). Zij werd verschillende malen gewijzigd (laatste wijziging: cao van 12 december 1995).

1. Krediet

Elke werknemersorganisatie geniet per onderneming een over vier jaar te spreiden glo­baal dagenkrediet.

Het dagenkrediet wordt als volgt berekend: totaal aantal gewone mandaten (OR, CPBW en VA), vermenigvuldigd met achttien dagen voor vier jaar.

Het dagenkrediet kan gebruikt worden per gedeelte van een halve dag.

Het niet gebruikte krediet kan niet worden overgedragen naar de volgende periode van vier jaar.

2. Begunstigden

Vertegenwoordigers van het personeel (OR, CPBW en VA).

3. Procedure

De representatieve werknemersorganisaties brengen, tenminste één maand vooruit, bij middel van het model, de centrale personeelsdirectie van de onderneming op de hoogte van de data van de cursussen of seminaries welke zij organiseren evenals van de lijst met de begunstigden. De programma's van de cursussen of semi­naries worden tegelijkertijd meegedeeld.

Aanvragen die niet ingediend worden overeenkomstig deze bepalingen zijn niet geldig en kunnen door de werkgever geweigerd worden.

De representatieve werknemersorganisaties stemmen ermee in dat de organisatie van de cursussen of semi­naries de efficiënte werking van de onderneming niet mag belemmeren en dat de voor de opleiding gekozen periodes worden vastgesteld op data welke niet samenvallen met de gewone belangrijke activiteitsperiodes.

De representatieve werknemersorganisaties zien erop toe dat er niet een te groot aantal begunstigden tege­lijkertijd wordt aangeduid om samen de opleidingscursussen te volgen.

De representatieve werknemersorganisatie welke de cursussen organiseert, verbindt zich ertoe, binnen een ter­mijn van acht dagen na het einde van de cursussen, aan de betrokken onderneming een aanwezigheidsattest te bezorgen per werknemer die de cursussen heeft bijgewoond.

De berekening van de aanwending van het krediet gebeurt, voor elke representatieve werknemersorganisatie, op grond van de in artikel 5 omschreven aanvragen. Alleen de brieven van de representatieve werknemersorganisaties hebben bewijskracht en gelden als bewijs in geval van betwisting.

4. Betaling van het loon

Zonder loonverlies: door de werkgever.

5. Financiering

De representatieve interprofessionele werknemersorganisaties hebben recht op en financiële deelneming ten laste van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken voor de onkosten die ze dragen bij de organisatie van cursussen of seminaries met het oog op de verbetering van de kennis van de werknemers op economisch, sociaal en technisch vlak.

Bijdrage werkgevers: zie hoofdstuk 190202.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
06/12/2023
Registratienr
185124
Geldig van
01/01/2024
Geldig tot
31/12/2024
Neerleggingsdatum
21/12/2023
Registratiedatum
11/01/2024
Onderwerp
Korting op de syndicale bijdrage
BS Bericht van neerlegging
-
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
13/01/2024

Historiek
01/01/2001 31/12/2999 24 Syndicale vorming
01/04/1995 31/12/2000 24 Syndicale vorming