23 Syndicale afvaardiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 17/06/2022
Geldig vanaf: 23/11/2021
Geldig tot: 05/12/2023

Minimum aantal tewerkgestelde personeelsleden: 50 werknemers.

Minimum aantal aangesloten werknemers: minimum 25 % van het personeel.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 november 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen (nr. 173241/CO/311).

We geven u hierna de grote lijnen van het statuut van de vakbondsafvaardiging. Gelieve op het registratienummer te klikken voor een uitvoerige analyse ervan (integrale tekst).

1. Oprichting

De syndicale afvaardigingen worden opgericht door aanduiding van de afgevaardigden in de ondernemingen waarvan tenminste 25 % van het personeel bij een vakvereniging is aangesloten.

Geen bepaling schrijft uitdrukkelijk voor hoeveel werknemers vereist zijn. Een minimumaantal van 50 werknemers is vereist voor de vaststelling van het aantal te begeven mandaten (zie punt 2).

2. Samenstelling

Vanaf 1 januari 2022

Aantal werknemers van de onderneming betrokken bij de cao Aantal effectieve afgevaardigden Aantal plaatsvervangende afgevaardigden
50 – 75 5 0
76 – 150 5 1
151 – 300 5 2
301 – 500 6 2
501 – 700 9 3
701 – 900 10 3
901 – 1 200 11 3
1 201 – 1 500 12 4
> 1 500 13 4

Bedrijven waarvan het aantal effectieve afgevaardigden reeds gelijk is aan of hoger is dan de nieuwe sectordrempel (vanaf 1 januari 2022) zoals hierboven bepaald, hoeven hun aantal effectieve afgevaardigden niet te verhogen.

3. Werking

3.1. In de onderneming uit te oefenen mandaten (winkels, opslagplaatsen, diensten)

  • per syndicale organisatie: 4 uur per maand per uitgeoefend mandaat;
  • ondernemingen met ten minste 5 verkooppunten: 10 heures per maand per uitgeoefend mandaat zonder dat één van de leden van de syndicale afvaardiging evenwel meer dan 12 uur per week mag gebruiken);
  • verwittigen de onmiddellijke supérieur en de centrale directie van het personeel van de onderneming (formulier!).

3.2. Buiten de onderneming uit te oefenen mandaten

  • per syndicale organisatie: 3 dagen per jaar per uitgeoefend mandaat;
  • hij mag door elk lid van de syndicale afvaardiging worden gebruikt zonder dat echter één van hen aldus meer dan het jaarlijkse totaal aantal dagen toegekend aan zijn syndicale organisatie zou kunnen gebruiken;
  • gesplitste delen mogelijk met een minimum van een halve dag;
  • verwittigen de centrale directie van het personeel van de onderneming (formulier!) (behalve dringende gevallen, 8 werkdagen vooraf).

3.3. Verplaatsingskosten

De werkgever komt tussen in de verplaatsingsonkosten van de syndicale afgevaardigden, gedragen in het kader van de uitoefening van het effectief mandaat:

  • privé-vervoer: 0,1487 EUR/km (maximum 500 EUR per jaar);
  • openbaar vervoer: terugbetalingstarief van de NMBS (maximum 500 EUR per jaar).

4. Bescherming

De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. De werkgever die voornemens is een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden af te danken moet een bepaalde procedure naleven (zie tekst cao).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
173241
Geldig van
23/11/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
07/06/2022
Buiten bereik
Directiepersoneel
Onderwerp
Statuut van de vakbondsafvaardiging
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/01/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
13/02/2023
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, OPZEGGING/ONTSLAG - ORGANISATIE EN PROCEDURE, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE AFVAARDIGING, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN / VERHUISVERGOEDING
Tekst aangepast op
09/06/2022

Historiek
06/12/2023 31/12/2050 23 Syndicale afvaardiging
23/11/2021 05/12/2023 23 Syndicale afvaardiging
01/01/2020 22/11/2021 23 Syndicale afvaardiging
01/07/2019 31/12/2019 23 Syndicale afvaardiging
01/09/2015 30/06/2019 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen
01/07/2007 31/08/2015 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen
01/07/2003 30/06/2007 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen
01/01/2002 30/06/2003 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen
01/01/1997 31/12/2001 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen