23 Syndicale afvaardiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 30/09/2020
Geldig vanaf: 01/07/2019
Geldig tot: 31/12/2019

Minimum aantal tewerkgestelde personeelsleden: 50 werknemers.

Minimum aantal aangesloten werknemers: minimum 25% van het personeel.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 september 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen (nr. 154517/CO/311).

We geven u hierna de grote lijnen van het statuut van de vakbondsafvaardiging. Gelieve op het registratienummer te klikken voor een uitvoerige analyse ervan (integrale tekst).

1. Oprichting

De syndicale afvaardigingen worden opgericht door aanduiding van de afgevaardigden in de ondernemingen waarvan tenminste 25% van het personeel bij een vakvereniging is aangesloten.

Geen bepaling schrijft uitdrukkelijk voor hoeveel werknemers vereist zijn. Een minimumaantal van 50 werknemers is vereist voor de vaststelling van het aantal te begeven mandaten (zie punt 2).

2. Samenstelling

Vanaf 1 juli 2019:

Aantal werknemers van de onderneming betrokken bij de cao Aantal effectieve afgevaardigden Aantal plaatsvervangende afgevaardigden
50 – 75 4 0
76 – 150 4 1
151 – 300 4 2
301 – 500 5 2
501 – 700 7 3
701 – 900 8 3
901 – 1 200 9 3
1 201 – 1 500 10 4
> 1 500 11 4

Indien het aantal effectieve mandaten in de onderneming reeds hoger is dan het nieuw bekomen gecumuleerde aantal effectieve mandaten en plaatsvervangers zoals bepaald in het sectorakkoord 2019-2020, dient het aantal plaatsvervangers niet te worden verhoogd. In dat geval blijft het aantal plaatsvervangende afgevaardigden op 1 voor de ondernemingen die meer dan 500 werknemers tewerkstellen.

3. Werking

3.1. In de onderneming uit te oefenen mandaten (winkels, opslagplaatsen, diensten)

  • per syndicale organisatie: 4 uur per maand per uitgeoefend mandaat;
  • ondernemingen met ten minste 5 verkooppunten: 10 heures per maand per uitgeoefend mandaat zonder dat één van de leden van de syndicale afvaardiging evenwel meer dan 12 uur per week mag gebruiken);
  • verwittigen de onmiddellijke supérieur en de centrale directie van het personeel van de onderneming (formulier!).

3.2. Buiten de onderneming uit te oefenen mandaten

  • per syndicale organisatie: 3 dagen per jaar per uitgeoefend mandaat;
  • hij mag door elk lid van de syndicale afvaardiging worden gebruikt zonder dat echter één van hen aldus meer dan het jaarlijkse totaal aantal dagen toegekend aan zijn syndicale organisatie zou kunnen gebruiken;
  • gesplitste delen mogelijk met een minimum van een halve dag;
  • verwittigen de centrale directie van het personeel van de onderneming (formulier!) (behalve dringende gevallen, 8 werkdagen vooraf).

3.3. Verplaatsingskosten

De werkgever komt tussen in de verplaatsingsonkosten van de syndicale afgevaardigden, gedragen in het kader van de uitoefening van het effectief mandaat:

  • privé-vervoer: 0,1487 EUR/km (maximum 500 EUR per jaar);
  • openbaar vervoer: terugbetalingstarief van de NMBS (maximum 500 EUR per jaar).

4. Bescherming

De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. De werkgever die voornemens is een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden af te danken moet een bepaalde procedure naleven (zie tekst cao).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/09/2019
Registratienr
154517
Geldig van
01/09/2019
Geldig tot
31/12/2019
Neerleggingsdatum
27/09/2019
Registratiedatum
17/10/2019
Buiten bereik
directiepersoneel
Onderwerp
statuut van de vakbondsafvaardigingen
BS Bericht van neerlegging
04/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/09/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
14/10/2020
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Historiek
06/12/2023 31/12/2050 23 Syndicale afvaardiging
23/11/2021 05/12/2023 23 Syndicale afvaardiging
01/01/2020 22/11/2021 23 Syndicale afvaardiging
01/07/2019 31/12/2019 23 Syndicale afvaardiging
01/09/2015 30/06/2019 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen
01/07/2007 31/08/2015 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen
01/07/2003 30/06/2007 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen
01/01/2002 30/06/2003 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen
01/01/1997 31/12/2001 23 Statuut van de vakbondsafvaardigingen