2201 2101 Brugpensioen 58 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 30/10/2009
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2011

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd er op 23 juni 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het conventioneel brugpensioen. Zij werd neergelegd bij de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 9 juli 2009 en geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nr. 95265/CO/311.

Voor de reglementering brugpensioen dient men bovendien rekening te houden met de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, en ook met het Koninklijk Besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1992. Wij verwijzen hiervoor naar onze interprofessionele documentatie (brochure).

Wij geven U hierna de integrale tekst van de CAO van 23 juni 2009 en daarnaast ook een uitgebreide commentaar.

CAO van 23 juni 2009

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK 2 - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN

Artikel 2

De minimumleeftijd voor het voltijds conventioneel brugpensioen, bedoeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 die op 19 december 1974 gesloten werd in de Nationale arbeidsraad en door het Koninklijk besluit van 7 december 1992, wordt vastgesteld op 58 jaar binnen de voorwaarden van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact (I), (B.S. 8 juni 2007).

Artikel 3

Het recht op de aanvullende brugpensioenvergoeding toegekend aan de werknemers ontslagen in het kader van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, blijft behouden bij werkhervatting of bij aanvatting van een zelfstandige activiteit onder de voorwaarden vastgelegd door de CAO nr.17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, zoals gewijzigd meer bepaald door CAO nr. 17 tricies ter van 22 december 2008.

Artikel 4

Voor de werknemers die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of tot een vier vijfde betrekking en die overstappen in het stelsel van brugpensioen, wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van het bruto maandloon dat de werknemer zou verdienen indien hij zijn arbeidsprestaties niet zou verminderd hebben en de werkloosheidsuitkeringen overeenstemmend met het arbeidsregime in voege voor de aanvang van het tijdskrediet.

HOOFDSTUK 3 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2011.

Commentaar

1. Leeftijdsvoorwaarde

Wanneer een werknemer ontslagen wordt door zijn werkgever kan hij het brugpensioen genieten op voorwaarde dat hij de leeftijd van minstens 58 jaar bereikt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst werkelijk wordt beëindigd. Bovendien moet hij deze leeftijd bereiken uiterlijk op 31 december 2011. Voor zover deze dubbele voorwaarde vervuld is, mag de opzeggingstermijn een einde nemen na 31 december 2011.

2. Anciënniteitsvoorwaarde

oud stelsel van brugpensioen

Dit stelsel is van toepassing op de bedienden die werden ontslagen vóór 31 maart 2007 of waarvan het brugpensioen is ingegaan vóór 1 januari 2008.

Dit stelsel is ook van toepassing indien het ontslag werd betekend na 31 maart 2007 maar vóór 1 januari 2008 enerzijds en indien de leeftijd en de anciënniteit die vereist zijn door het betrokken stelsel, bereikt zijn op uiterlijk 31 december 2007 anderzijds.

De vereiste anciënniteit is 25 jaar en moet bereikt worden op het ogenblik van de aanvang van het brugpensioen.

nieuw stelsel van brugpensioen

1. Dit stelsel is van toepassing op de bedienden die na 31 maart 2007 werden ontslagen en waarvan het brugpensioen ingaat na 31 december 2007. 

De vereiste anciënniteit is :

      Voor de mannen  :     35 jaar anciënniteit (2008)
                                      37 jaar anciënniteit: vanaf 2010
                                       38 jaar anciënniteit: vanaf 2012

      Voor de vrouwen :     30 jaar anciënniteit (2008)
                                       33 jaar anciënniteit: vanaf 2010
                                       35 jaar anciënniteit: vanaf 2012
                                       38 jaar anciënniteit: vanaf 2014

De vereiste anciënniteit moet bereikt worden op het ogenblik van de aanvang van het brugpensioen.

Zie ook onze brochure brugpensioen voor meer informatie.

3. Vervanging van de bruggepensioneerde

In toepassing van het KB van 7 december 1992 moet de bruggepensioneerde werknemer verplicht vervangen worden door één of twee uitkeringsgerechtigde volledige werkloze(n) of hiermee gelijkgestelde werknemers.  De vervanging moet plaats vinden in de periode die zich uitstrekt vanaf de eerste dag van de vierde maand die de maand voorafgaat waarin het brugpensioen van de vervangen werknemer een aanvang neemt, tot de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand gedurende welke het brugpensioen een aanvang neemt. De vervanger moet in dienst worden gehouden gedurende de eerste 36 maanden die volgen op zijn indienstneming.  Slechts in bepaalde gevallen kan een afwijking van de vervangingsplicht worden toegestaan.

Voor de hoedanigheid van de vervanger, de modaliteiten inzake de vervangingsplicht en de mogelijke afwijkingen, zie onze interprofessionele documentatie (brochure).

4. Aanvullende vergoeding

Naast de werkloosheidsuitkeringen geniet de bruggepensioneerde een aanvullende vergoeding.  Deze aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen de netto-refertebezoldiging en de werkloosheidsuitkering.

Voor de berekening van de aanvullende vergoeding verwijzen wij u naar onze interprofessionele documentatie (brochure).


Historiek
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem
01/01/2014 01/01/2014 2201 2101 Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar
09/12/2011 31/12/2013 2201 2101 Brugpensioen 58 jaar
01/01/2011 31/12/2011 2201 2101 Brugpensioen 58 jaar
01/01/2008 31/12/2010 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2006 31/12/2007 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2002 31/12/2004 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2000 31/12/2001 2201 2101 Brugpensioen