2201 2101 Brugpensioen 58 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 26/02/2013
Geldig vanaf: 09/12/2011
Geldig tot: 31/12/2013

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd er op 9 december 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het conventioneel brugpensioen. 

Zij werd gewijzigd door een CAO van 10 december 2012 (nr. 112629/CO/311). De nieuwe bepalingen treden in werking op 9 december 2011 en houden op van kracht te zijn op 31 december 2013.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN

Artikel 2

De minimumleeftijd voor het voltijds conventioneel brugpensioen, bedoeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 die op 19 december 1974 gesloten werd in de Nationale arbeidsraad en door het Koninklijk besluit van 7 december 1992, wordt vastgesteld op 58 jaar binnen de voorwaarden van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact (I), (B.S. 8 juni 2007).

Artikel 3

Het recht op de aanvullende brugpensioenvergoeding toegekend aan de werknemers ontslagen in het kader van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, blijft behouden bij werkhervatting of bij aanvatting van een zelfstandige activiteit onder de voorwaarden vastgelegd door de CAO nr.17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, zoals gewijzigd meerbepaald door CAO nr. 17 tricies quater van 21 december 2010.

Artikel 4

Voor de werknemers die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of tot een vier vijfde betrekking en die overstappen in het stelsel van brugpensioen, wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van het bruto maandloon dat de werknemer zou verdienen indien hij zijn arbeidsprestaties niet zou verminderd hebben en de werkloosheidsuitkeringen overeenstemmend met het arbeidsregime in voege voor de aanvang van het tijdskrediet.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 9 december 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2013.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/12/2011
Registratienr
108077
Geldig van
09/12/2011
Geldig tot
31/12/2013
Neerleggingsdatum
21/12/2011
Registratiedatum
31/01/2012
Onderwerp
brugpensioen op 58 jaar
BS Bericht van neerlegging
13/02/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/02/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
30/05/2013
Keywords
BRUGPENSIOEN

Historiek
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem
01/01/2014 01/01/2014 2201 2101 Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar
09/12/2011 31/12/2013 2201 2101 Brugpensioen 58 jaar
01/01/2011 31/12/2011 2201 2101 Brugpensioen 58 jaar
01/01/2008 31/12/2010 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2006 31/12/2007 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2002 31/12/2004 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2000 31/12/2001 2201 2101 Brugpensioen