2201 2101 Brugpensioen

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 27/09/2005
Geldig vanaf: 01/01/2006
Geldig tot: 31/12/2007

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd er op 30 juni 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het conventioneel brugpensioen.

 

Voor de reglementering brugpensioen dient men rekening te houden met de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, en ook met het Koninklijk Besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1992. Wij verwijzen hiervoor naar onze interprofessionele documentatie (brochure).

 

Wij geven u hierna een uitgebreide commentaar.

 

Commentaar

1. Leeftijdsvoorwaarde

Wanneer een werknemer ontslagen wordt door zijn werkgever kan hij het brugpensioen genieten op voorwaarde dat hij de leeftijd van minstens 58 jaar bereikt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst werkelijk wordt beëindigd. Bovendien moet hij deze leeftijd bereiken uiterlijk op 31 december 2007. Voor zover deze dubbele voorwaarde vervuld is, mag de opzeggingstermijn een einde nemen na 31 december 2007.

2. Anciënniteitsvoorwaarde

Ingevolge het KB van 7 december 1992 dient de werknemer die het brugpensioen wil genieten het bewijs te leveren van minstens 25 jaar loondienst.

3. Vervanging van de bruggepensioneerde

In toepassing van het KB van 7 december 1992 moet de bruggepensioneerde werknemer verplicht vervangen worden door één of twee uitkeringsgerechtigde volledige werkloze(n) of hiermee gelijkgestelde werknemers.  De vervanging moet plaats vinden in de periode die zich uitstrekt vanaf de eerste dag van de vierde maand die de maand voorafgaat waarin het brugpensioen van de vervangen werknemer een aanvang neemt, tot de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand gedurende welke het brugpensioen een aanvang neemt.                                De vervanger moet in dienst worden gehouden gedurende de eerste 36 maanden die volgen op zijn indienstneming.  Slechts in bepaalde gevallen kan een afwijking van de vervangingsplicht worden toegestaan.

Voor de hoedanigheid van de vervanger, de modaliteiten inzake de vervangingsplicht en de mogelijke afwijkingen, zie onze interprofessionele documentatie (brochure).

4. Aanvullende vergoeding

Naast de werkloosheidsuitkeringen geniet de bruggepensioneerde een aanvullende vergoeding.  Deze aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen de netto-refertebezoldiging en de werkloosheidsuitkering.

Voor de berekening van de aanvullende vergoeding verwijzen wij u naar onze interprofessionele documentatie (brochure).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2005
Registratienr
75632
Geldig van
01/01/2006
Geldig tot
31/12/2007
Neerleggingsdatum
11/07/2005
Registratiedatum
26/07/2005
Onderwerp
brugpensioen op 58 jaar
BS Bericht van neerlegging
18/08/2005
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/09/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
19/10/2006
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN

Historiek
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem
01/01/2014 01/01/2014 2201 2101 Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar
09/12/2011 31/12/2013 2201 2101 Brugpensioen 58 jaar
01/01/2011 31/12/2011 2201 2101 Brugpensioen 58 jaar
01/01/2008 31/12/2010 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2006 31/12/2007 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2002 31/12/2004 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2000 31/12/2001 2201 2101 Brugpensioen