2104 2102 Werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 13/10/2014
Geldig vanaf: 11/12/2013
Geldig tot: 11/12/2013

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd op 11 december 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 5 maart 2014 onder het nr. 119826/CO/311. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I — TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II — WERKLOOSHEID MET BEDRIJSFTOESLAG

Artikel 2

Onverminderd de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen", regelt deze collectieve arbeidsovereenkomst de volgende 3 vormen van werkloosheid met bedrijfstoeslag:

  • Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 58 jaar (geldigheidsduur van 1 januari 2014 tot 31 december 2014);(zie onze sectorale documentatie Hfdst. 2101)
  • Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan (geldigheidsduur van 11 december 2013 tot 31 december 2015);
  • Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsloopbaan (geldigheidsduur van 1 januari 2014 tot 31 december 2014).(zie onze sectorale documentatie Hfdst. 2101)

(...)

B. WERKLOOSHEID MET BEDRIJSFTOESLAG VOOR WERKNEMERS VANAF 56 JAAR MET 40 JAAR BEROEPSLOOPBAAN

Artikel 4

§1. Voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen", wordt de leeftijd van 60 jaar verlaagd tot 56 jaar binnen de voorwaarden van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De werknemers moeten onder andere:

  • ontslagen worden om een andere reden dan een dringende reden;
  • zich kunnen beroepen op een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende en voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door de werkloosheidsreglementering voor werkloosheid met bedrijfstoeslag.

§2. De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar bepaald in §1 van dit artikel moet vervuld zijn in de periode tussen 1 januari 2011 en 31 december 2015 en bovendien op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

§3. De werkgevers zijn verplicht de werknemers die krachtens een overeenkomst hun recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag hebben doen gelden te vervangen.

(...)

HOOFDSTUK III - OVERGANG TIJDSKREDIET — WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Artikel 7

Voor de werknemers die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties tot een vier/vijfde of tot een halftijdse betrekking en die overstappen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van het bruto maandloon dat de werknemer zou verdienen indien hij zijn arbeidsprestaties niet zou verminderd hebben en de werkloosheidsuitkeringen overeenstemmend met het arbeidsregime in voege voor de aanvang van het tijdskrediet.

HOOFDSTUK IV — WERKHERVATTING

Artikel 8

Bij werkhervatting van de werkloze met bedrijfstoeslag binnen de voorwaarden van artikelen 114 en 115 van de Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, namelijk als werknemer in loondienst bij een andere werkgever dan de schuldenaar van de werkloosheid met bedrijfstoeslag of voor rekening van een werkgever die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hem heeft ontslagen, of als zelfstandige in hoofdberoep, voor zover deze activiteit niet wordt uitgeoefend bij de werkgever die de werknemer heeft ontslagen of voor rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hem heeft ontslagen, zal de aanvullende vergoeding worden verder betaald.

HOOFDSTUK V — SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

(...)

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 11 december 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2015 voor wat betreft werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan zoals bepaald in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/12/2013
Registratienr
119826
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
01/01/2014
Neerleggingsdatum
20/12/2013
Registratiedatum
05/03/2014
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar of op 58 jaar
BS Bericht van neerlegging
20/03/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 31/12/2020 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58 jaar/59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2015 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
11/12/2013 31/12/2015 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan
11/12/2013 11/12/2013 2104 2102 Werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan
01/01/2011 31/12/2012 2104 2102 Brugpensioen 56 jaar
01/01/2010 31/12/2010 2104 2102 Brugpensioen 56 jaar