2104 2102 Brugpensioen 56 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 16/05/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd er op 9 december 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (40 jaar loopbaan). 

Zij werd gewijzigd door een CAO van 10 december 2012 (nr. 112630/CO/311). De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 januari 2011 en houden op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Artikel 2

Voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale arbeidsraad, "tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen", wordt de leeftijd van 60 jaar verlaagd tot 56 jaar binnen de voorwaarden van het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact (B.S. 8 juni 2007).

Artikel 3

Overeenkomstig de reglementaire bepalingen moeten de werknemers zich o.a. kunnen beroepen op een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende en voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door de werkloosheidsreglementering voor bruggepensioneerden.

Artikel 4

De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar moet vervuld zijn in de periode tussen 1 januari 2011 en 31 december 2012 en bovendien op het ogenblik van de beêindiging van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 5

De werkgevers zijn verplicht de werknemers die krachtens deze overeenkomst hun recht op brugpensioen hebben doen gelden te vervangen.

Artikel 6

Voor de werknemers die een vermindering van de arbeidsprestaties genieten tot een halftijdse betrekking of tot een vier vijfde betrekking, en die overstappen in het stelsel van brugpensioen, wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van het bruto maandloon dat de werknemer zou verdienen indien hij zijn arbeidsprestaties niet zou verminderd hebben en de werkloosheidsuitkeringen overeenstemmend met het arbeidsregime in voege voor de aanvang van het tijdskrediet.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en is gesloten overeenkomstig en in uitvoering van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Belgisch Staatsblad van 28 april 2011). Zij houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/12/2011
Registratienr
108078
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
21/12/2011
Registratiedatum
31/01/2012
Onderwerp
brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden
BS Bericht van neerlegging
13/02/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/02/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
23/05/2013
Keywords
BRUGPENSIOEN

Historiek
01/07/2023 31/10/2025 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 31/12/2020 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58 jaar/59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2015 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
11/12/2013 31/12/2015 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan
11/12/2013 11/12/2013 2104 2102 Werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan
01/01/2011 31/12/2012 2104 2102 Brugpensioen 56 jaar
01/01/2010 31/12/2010 2104 2102 Brugpensioen 56 jaar