2102 SWT 58 jaar/59 jaar - 35 jaar - zwaar beroep

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 18/09/2019
Geldig vanaf: 01/01/2017
Geldig tot: 31/12/2018

Oudere werknemers van 58 jaar en ouder bij het einde van de arbeidsovereenkomst die op dat ogenblik 35 loopbaanjaren als werknemer kunnen bewijzen en in het kader van een zwaar beroep waren tewerkgesteld, kunnen genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag indien zij werden ontslagen.

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 werd overeengekomen om de leeftijd op 58 jaar te behouden in 2017 en hem op 59 jaar te brengen in 2018.

Van deze 35 jaar moeten :

  • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Het begrip « zwaar beroep » kan 3 situaties behelzen:

1. Werk in wisselende ploegen

Hieronder verstaat men het werk dat als volgt is georganiseerd: 

  • 2 ploegen van minstens 2 werknemers die elkaar in de loop van de dag zonder onderbreking opvolgen;
  • overlapping tussen twee ploegen is mogelijk gedurende maximaal ¼ van hun dagtaak;
  • de werknemer moet van ploeg wisselen: bijvoorbeeld, week 1: alle voormiddagen; en week 2: alle namiddagen.

2. Werk in onderbroken diensten

Hieronder verstaat men het werk dat als volgt is georganiseerd:  

  • de werknemer moet permanent in deze regeling tewerkgesteld zijn: de onderbroken dienst moet de gewone arbeidsregeling zijn en mag niet occasioneel zijn;
  • er moeten minstens 11 uur verstrijken tussen het begin van de prestaties en het einde van de arbeidsdag;
  • er moet een onderbreking van minstens 3 uur zijn tussen 2 diensten;
  • de minimale duur van de arbeidsprestaties van een dag moet minstens 7 uren bedragen.

3. Werk (in ploegen) met nachtprestaties

Hieronder verstaat men de werknemer die tewerkgesteld is in een arbeidsregeling in ploegen met nachtprestaties, alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties in de zin van de cao nr. 46 op de nachtarbeid.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die werd gesloten in toepassing van en in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad werden vastgesteld.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142007
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
13/09/2017
Registratiedatum
13/10/2017
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
22/05/2018
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep
01/01/2019 31/12/2020 2102 SWT 59 jaar - 35 jaar - zwaar beroep
01/01/2017 31/12/2018 2102 SWT 58 jaar/59 jaar - 35 jaar - zwaar beroep
01/01/2015 31/12/2016 2102 SWT 58 jaar - 35 jaar - zwaar beroep