2005 20 Bestaanzekerheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 03/12/2001
Geldig vanaf: 01/01/1999
Geldig tot: 31/12/2001

 

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 9 juni 1999 een collectieve arbeids­over­een­komst gesloten betreffende de tewerkstelling en de vorming (51809/CO/311).

Zij werd algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 30 april 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2001.

Zij bevat verscheidene maatregelen betreffende de tussenkomst van het Sociaal Fonds van de grote kleinhandelszaken in de initiatieven die worden genomen door de werkgevers in het kader van de tewerkstelling en de vorming.

 

Voor de statuten van het Sociaal Fonds en de werkgeversbijdragen : zie onze omzendbrief Hfdst. 19

 

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd ook op 16 juni 1997 een collectieve arbeids­over­een­komst gesloten betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 24 juni 2000 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2000.

Zij werd gewijzigd door een andere CAO van 9 juni 1999 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden. Deze CAO werd geregistreerd op 8 oktober 1999 onder het nummer 52505/CO/311. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1999.

Zij voorziet een toeslag ten laste van de werkgever in geval van gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders.

 

Wij geven u hierna de uittreksels uit de voormelde CAO's.

 

 

CAO van 9 juni 1999 betreffende de tewerkstelling en de vorming (51809/CO/311)

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - Bevordering van de tewerkstelling

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998. Ze wordt gesloten als tewerkstellings- en vormingsakkoord in het kader van sectie 4, hoofdstuk II van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan.

Ze herneemt de bepalingen van het protocol van sectoraal akkoord, getekend in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken op 29 maart 1999.

Initiatieven die worden genomen om de problemen van de kinderopvang voor de kinderen van de werknemers :

Artikel 3

Het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken zal tussenkomen in de initiatieven die worden genomen om de problemen van de kinderopvang voor de kinderen van de werknemers van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken op te lossen, volgens modaliteiten overeen te komen in de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken, nadien goedgekeurd door het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

Gedeeltelijke beroepsloopbaanonderbreking van de werknemers van 50 jaar of ouder :

Artikel 4

Een toeslag van 4.400 F. per maand boven op de RVA-uitkering zal door het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken toegekend worden in geval van gedeeltelijke beroepsloopbaanonderbreking van de werknemers van 50 jaar of ouder, in de voorwaarden vastgesteld door artikel 46 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999.

Vanaf 1 juli 1999 wordt het bedrag van de toeslag, voorzien in voorgaande alinea op 4.600 F. per maand gebracht.

Een prorata van dezelfde bedragen zal eveneens betaald worden aan de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst van minstens 27 uren per week, indien ze ten laste van de RVA genieten van een onderbrekingsuitkering en ten minste 5 jaar anciënniteit hebben in de sector in het kader van een arbeidsovereenkomst die minstens weekprestaties van 27 uren voorziet.

Het bedrag van deze toeslagen zal op één januari van elk jaar geïndexeerd worden, na beslissing door de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken. De eerste indexatie kan plaatshebben vanaf 1 januari 2002, rekening houdende met de evolutie van de index vanaf 1 juli 1999.

Definitieve lichamelijke ongeschiktheid :

Artikel 5

Een aanpassingstoelage word toegekend door het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de werknemers die zich in de onmogelijkheid bevinden hun functie verder uit te oefenen om redenen van overmacht ingevolge definitieve lichamelijke ongeschiktheid.

Deze toelage wordt betaald vanaf het vertrek van de werknemer volgens de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken.

Het bedrag van de toelage wordt vastgeld op 5.000 F. per maand gedurende 24 maanden voor een voltijdse werknemer; het zal prorata berekend worden voor de deeltijdse werknemers.

Vervanging van een bruggepensioneerde :

Voor de maatregelen betreffende het brugpensioen : zie Hfdst. 21

Artikel 6

Een forfaitaire en éénmalige toelage van 100.000 F. wordt toegekend door het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de ondernemingen die een bruggepensioneerde vervangen door een werknemer tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Dit bedrag zal prorata temporis berekend worden in geval van vervanging door een deeltijdse werknemer.

Initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen :

Tussenkomst van het Sociaal Fonds voor de risicogroepen : zie Hfdst. 48.2

Werkgeversbijdragen aan het Sociaal Fonds : zie Hfdst. 19

HOOFDSTUK III - Beroepsopleiding

Zie Hfdst. 48.1

(...)

HOOFDSTUK IV - Slotbepalingen

Artikel 14 en artikel 15

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2001.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de tewerkstelling wordt opgeheven.

 

 

CAO van 16 juni 1997, gewijzigd door de CAO van 9 juni 1999 (52505/CO/311)

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de onderne­mingen, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

 

(...)

HOOFDSTUK X - Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Artikel 55

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders betaalt de werkgever een bijkomende uitkering bovenop die van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening ten bedrage van 120 fr. per dag gedurende de eerst vijftig dagen van de periode van gedeeltelijke werkloosheid.

 

(...)

 

HOOFDSTUK 7 - Slotbepalingen

(...)

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 [1 januari 1999] en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.(CAO van 9 juni 1999)

 

 

Commentaar

Op de bijkomende uitkering in geval van werkloosheid zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Vanzelf­sprekend dient wel bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden.

 

 

 


Historiek
01/01/2021 31/12/2022 2005 Andere tussenkomsten van het Fonds
01/01/2019 31/12/2020 2005 Andere tussenkomsten van het Fonds
01/01/2017 31/12/2018 2005 2001 Tussenkomsten van het Fonds
01/01/2015 31/12/2016 2005 2001 Uitkeringen Bestaanzekerheid
01/01/2013 31/12/2014 2005 2001 Uitkeringen Bestaanzekerheid
01/01/2011 31/12/2012 2005 2001 Uitkeringen Bestaanzekerheid
01/01/2009 31/12/2010 2005 2001 Uitkeringen Bestaanzekerheid
01/01/1999 31/12/2001 2005 20 Bestaanzekerheid