2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 01/03/2012
Geldig vanaf: 01/07/2003
Geldig tot: 30/06/2005

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 30 juni 2003 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 10 oktober 2005 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2005.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de gedeeltelijke werkloosheid.

CAO van 30 juni 2003 betreffende de lonen (67848/CO/311)

Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

(...)

Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Artikel 18

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de werklieden zal de werkgever gedurende de eerste vijftig dagen een bijkomende uitkering betalen boven op die van de RVA ten bedrage van 3 euro per dag.

(...)

Slotbepalingen

Artikel 24 

De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de lonen wordt opgeheven. 

(…) 

Artikel 26 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2003. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2003
Registratienr
67848
Geldig van
-
Geldig tot
30/06/2005
Neerleggingsdatum
02/07/2003
Registratiedatum
03/10/2003
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
22/10/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/10/2005
Gepubliceerd in het B.St. van
14/12/2005
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 30/06/2019 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen
01/01/2016 30/06/2017 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders